Sprzedaż nieruchomości 2017

Przetargi

data publikacji:  20-07-2017 | 15:40
data ostatniej modyfikacji:  22-08-2017 | 09:05
  Wyniki postępowania
Działka nr 297/10 w Dobrzykowicach pod przemysł i usługi 20.07.2017

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dobrzykowice

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 297/10 o powierzchni 1,1633 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00051038/1. Brak obciążeń hipotecznych.

- cena wywoławcza wynosi : 439.840,00 PLN ( netto )

- wadium : 40 000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia: 5000 PLN

Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu Dobrzykowice, pomiędzy miejscowościami Dobrzykowice i Kiełczówek, w pobliżu drogi powiatowej łączącej gminy Czernica i Długołęka w pobliżu planowanego zjazdu ze wschodniej obwodnicy Wrocławia. Najbliższa zabudowa o charakterze usługowo-produkcyjnym usytuowana jest w odległości ok. 90 m od granic nieruchomości. Działka położona jest w otoczeniu gruntów niezabudowanych, jedynie od strony wschodniej jedna działka jest zabudowana. Nieruchomość nie posiada doprowadzonych sieci uzbrojenia technicznego, sieć wodociągowa i elektroenergetyczna doprowadzona do najbliższej zabudowy przy ul. Przemysłowej. Przez sam narożnik działki przebiega trasa linii energetycznej wysokiego napięcia 400kV ze strefą z zakazem zabudowy w szerokości 2x45m od osi linii. Strefa z zakazem zabudowy stanowi ok. 23% powierzchni działki. Warunki środowiskowe przeciętne, brak uciążliwości, może występować okresowo podwyższony poziom wód gruntowych.

Nieruchomość jest określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako: U/P - 1 - tereny usług lub produkcji przemysłowej.

Przetarg odbędzie się 21 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali ślubów Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości ( w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) - w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz.U. z 2017 poz.700). Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica : BS Oława O/ Jelcz Laskowice numer rachunku: 67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją „działka 297/10 Dobrzykowice”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 18 sierpnia 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2016r. poz. 1061). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23 %. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 502 735 269, e-mail: i.czupta@czernica.pl lub osobiście w pokoju nr 11.

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
dobrzykowice-297.10.pdf
dobrzykowice-297.10.png
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności