Sprzedaż nieruchomości 2017

Przetargi

data publikacji:  17-07-2017 | 07:49
data ostatniej modyfikacji:  28-08-2017 | 11:06
  Wyniki postępowania
Działka nr 61/3 w Wojnowicach pod zabudowę jednorodzinną - drugi przetrag ustny nieograniczony 17.07.2017

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica,

ul. Kolejowa 3

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Wojnowice.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 61/3 o powierzchni 0,1513 ha wraz z 1/2 udziału w drodze dz. nr 61/6 o pow. 0,08 ha w Wojnowicach.

 

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach nr WR1O/00022549/4 oraz WR1O/00039536/2. W księgach wieczystych brak obciążeń hipotecznych.

- cena wywoławcza wynosi: 62.926,35 PLN (netto)

- wadium: 7000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia : 2000 PLN

Nieruchomość położona jest w centrum wsi Wojnowice. Dojazd do działki nr 61/3 prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej tłuczniem: wewnętrzną - ul. Oliwkową, która łączy się z drogą gminną - ul. Akacjową. Ul. Akacjowa charakteryzuje się małym natężeniem ruchu kołowego (droga osiedlowa). W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa oraz tereny niezabudowane. W niewielkiej odległości usytuowane są sklepy spożywcze, świetlica wiejska oraz kościół. Kształt działki nieregularny, teren płaski, porośnięty trawą i krzewami. Sieci infrastruktury technicznej elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa dostępne z drogi publicznej – ul. Akacjowej. Przyłączenie do części mediów wymaga rozbudowy sieci lub/i zgody właścicieli nieruchomości sąsiednich.Działka nr 61/6 jest drogą wewnętrzną, gruntową, częściowo porośnięta trawą. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 61/3 w Wojnowicach: 11 MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna o niskiej intensywności, zabudowa mieszkaniowo - usługowa lub usługowa. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 61/6 w Wojnowicach: 7 KDW niepubliczne drogi wewnętrzne.

Przetarg odbędzie się 28 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru)- w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz.U. z 2017 poz.700 ). Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Czernica: BS Oława O/ Jelcz Laskowice numer rachunku: 67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją „działka 61/3 Wojnowice”. Termin wniesienia wadium upływa dnia 25 sierpnia 2017r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2016r. poz. 1061 ze zm.). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23 %. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 502 735 269, e-mail: i.czupta@czernica.pl lub osobiście w pokoju nr 11.

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
wojnowice-61.3.pdf
wojnowice-61.3.png
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności