Sprzedaż nieruchomości 2017

Przetargi

data publikacji:  17-07-2017 | 07:41
data ostatniej modyfikacji:  28-08-2017 | 11:05
  Wyniki postępowania
Działka nr 15/3 w Krzykowie pod zabudowę jednorodzinną - drugi przetrag ustny nieograniczony 17.07.2017

 

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica,

ul. Kolejowa 3

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Krzyków.


Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 15/3 o powierzchni 0,07 ha w Krzykowie.

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00023860/7. W księdze wieczystej brak obciążeń hipotecznych.

- cena wywoławcza wynosi: 50.372,70 PLN (netto)

- wadium: 6000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia: 2000 PLN

Niezabudowana działka gruntu o powierzchni 700 m2 położona w zachodniej części Krzykowa, niedaleko granicy z obrębem Dobrzykowice. Nieruchomość położona przy ulicy Głównej. Dojazd do działki drogą publiczną, asfaltową ul. Główną, która jest drogą powiatową. Ulica Główna charakteryzuje się średnim natężeniem ruchu kołowego. Droga dojazdowa do nieruchomości jest oświetlona, brak urządzonych chodników. Kształt działki regularny, korzystny – trapezowaty. Teren działki nr 15/3 jest niezagospodarowany. Przy granicy działki stoi słup elektroenergetyczny. Sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, dostępne z drogi publicznej – ul. Głównej. Nieruchomość nie leży na obszarze zagrożonym powodzią. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

MN/6 -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub bliźniaczej, dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług lokalnych o nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego

Przetarg odbędzie się 28 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru)- w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 700). Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Czernica, BS Oława O/ Jelcz Laskowice numer rachunku: 67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją „działka 15/3 Krzyków”. Termin wniesienia wadium upływa dnia 25 sierpnia 2017r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2016r. poz. 1061 ze zm.). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23 %. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3,  e-mail: i.czupta@czernica.pl tel: 502 735 269 lub osobiście w pokoju nr 11.

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
krzykow-15.3.pdf
krzykow-15.3.png
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności