Sprzedaż nieruchomości 2017

Przetargi

data publikacji:  01-07-2017 | 08:38
data ostatniej modyfikacji:  03-08-2017 | 08:37
  Wyniki postępowania
Działka pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - 312/4 Dobrzykowice - drugi przetarg ustny nieograniczony 01.07.2017

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dobrzykowice

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 312/4 o powierzchni 3,8505 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00020340/5. Brak obciążeń hipotecznych.

- cena wywoławcza wynosi : 2.248.640 PLN (netto)

- wadium : 150.000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia : 10.000 PLN

Działka gruntu położona w północno-zachodniej części obrębu Dobrzykowice, pomiędzy miejscowościami Dobrzykowice i Kiełczówek. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (osiedle domków wolnostojących) oraz boisko sportowe. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej –ul. Szafirowej (o średnim natężeniu ruchu kołowego). Przy granicy działki przebiega sieć wodociągowa i energetyczna, przy sąsiednich działkach (w odległości ok. 20m.) sieć gazowa. Nieruchomość położona jest w obszarze poziomu wysokich wód gruntowych. Zgodnie z danymi zawartymi na hydroportalu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka udostępnionych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej działka nr 312/4 znajduje się na obszarze zagrożenia powodziowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na poziomie średnim tj. 1 raz na 100 lat., h=0,0-0,5, h=0,5-2,0.

Nieruchomość jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową – wielorodzinną z usługami na parterze budynków (MW-1).

Przetarg odbędzie się 2 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium, - dowodu tożsamości ( w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru)

- w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 poz.700 ).

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica : BS Oława O/ Jelcz Laskowice numer rachunku: 67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją „działka 312/4 Dobrzykowice”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 1 sierpnia 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2016r. poz. 1061).

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23 %.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 502 735 269, e-mail: i.czupta@czernica.pl lub osobiście w pokoju nr 11.

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
dobrzykowice-312.4.pdf
3.jpg
2.jpg
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności