Sprzedaż nieruchomości 2017

Przetargi

data publikacji:  26-06-2017 | 08:06
data ostatniej modyfikacji:  02-08-2017 | 10:37
  Wyniki postępowania
Działka pod budownictwo jednorodzinne - 352/14 Dobrzykowice - drugi przetarg ustny nieograniczony 26.06.2017

 

 

Wójt Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dobrzykowic, gmina Czernica, woj. dolnośląskie.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 352/14 o powierzchni 0,1359 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00020340/5. Brak obciążeń hipotecznych.

- cena wywoławcza wynosi : 115.977,40 PLN ( netto )

- wadium : 20 000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia: 2000 PLN

Nieruchomość, położona jest w północnej części obrębu Dobrzykowie, gmina Czernica, powiat wrocławski. Nieruchomość niezabudowana. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – od ul.Brylantowej. sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa dostępne od ul. Brylantowej. Dostęp do infrastruktury technicznej dobry. Lokalizacja nieruchomości dobra ze względu na usytuowanie względem miasta Wrocławia. W okolicy zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Powierzchnia i kształt działki typowy-dobry. Nieruchomość położona na terenach objętych zagrożeniem powodziowym. Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) Nieruchomość jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN-8). Przetarg odbędzie się 1 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości ( w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru)

- w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2016 poz.687, 996 ).

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: BS Oława O/ Jelcz Laskowice numer rachunku:

67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją „działka 352/14 Dobrzykowice”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 28 lipca 2017r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2016r. poz. 1061). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23 %.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 502 735 269, osobiście w pokoju nr 11 lub e-mail: i.czupta@czernica.pl.

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
dobrzykowice-352.14.pdf
dobrzykowice-352.14.png
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności