Dzierżawa nieruchomości 2016

Przetargi

data publikacji:  15-04-2016 | 13:53
data ostatniej modyfikacji:  12-01-2017 | 10:34
data wytworzenia dokumentu:  15-04-2016
autor dokumentu: s.ragiel
   
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Ratowice 15.04.2016

Czernica 15.04.2016 r.

GKiI.6845.14.1.2016.SR

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej 
w  obrębie Ratowice

 

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości rolnej stanowiącej fragment działki oznaczonej jako:

 

Numer ewid.

powierzchnia

opis użytku

zagospodarowanie

Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego

371/2

10,47 ha

(z 12,03 ha)

Łąki trwałe

Nieużytki

ŁIII, ŁIV, ŁVI, N

R Przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze

 

Dla wyżej wymienionych gruntów Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr WR1O/00024100/9.

 

 

- cena wywoławcza stawki rocznego czysznu dzierżawnego za obszar 10,47 ha wynosi :  3141 PLN   

- wysokość wadium :  300  PLN

- wysokość minimalnego postąpienia :  30 PLN

 

Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. o godz. 8:30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium

- dowodu tożsamości ( w przypadku osób fizycznych)

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru)- w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j.: Dz.U.  z 2015 poz.1142)

 

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice  67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją „Dzierżawa – 371/2”.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 25 kwietnia 2016 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.

 

Wzór umowy, która zostanie podpisana ze zwycięzcą przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego za rok 2016, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę został podany do publicznej wiadomości zarządzeniem
Nr 0050.26.2016 z dnia 1 marca 2016 r.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3,
tel: 71-381-39-26  lub osobiście w pokoju nr 11.
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 
z  uzasadnionej przyczyny.

 UWAGA: W związku ze stwierdzeniem zasiewów zmieniono załączony wzór umowy (zmiana terminu ropoczęcia i zakończenia dzierżawy).

 
Zalaczniki:
wzor-umowy-poprawiony.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności