UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2014-2018

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

data publikacji:  06-07-2018 | 23:33
data ostatniej modyfikacji:  06-07-2018 | 23:49
autor dokumentu: K.Pindera


XLIV/346/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2017 rok;

XLIV/347/2018 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czernica;

XLIV/348/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok;

XLIV/349/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027;

XLIV/350/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani D. J. na działalność Wójta Gminy Czernica i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

XLIV/351/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

XLIV/352/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czernica;

XLIV/353/2018 w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny;

XLIV/354/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Czernica za pomocą innego instrumentu płatniczego;

XLIV/355/2018 w sprawie wskazania wstępnych lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 455 w miejscowościach Ratowice i Gajków;

XLIV/356/2018 w sprawie wskazania wstępnych lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych w miejscowościach: Dobrzykowice (1924D), Kamieniec Wrocławski (1926D), Jeszkowice (1925D) oraz Wojnowice (1928D),

XLIV/357/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica,

XLIV/358/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni wodnej w obrębie Jeszkowice, gmina Czernica,

XLIV/359/2018 w sprawie w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Wrocławskiego

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności