Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  27-06-2017 | 09:07
data ostatniej modyfikacji:  27-06-2017 | 09:07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27.06.2017, 09:09

 

 
 
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 179383-2015 z dnia 2015-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 9, 55-003 Czernica. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania:...
Termin składania ofert: 2015-12-14

Czernica: Dostawę artykułów żywnościowych do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy - z podziałem na zadania - części I - VIII
Numer ogłoszenia: 9856 - 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179383 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę artykułów żywnościowych do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy - z podziałem na zadania - części I - VIII.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Część I - dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika zamówień (CPV): 15 10 00 00 - 9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, 15 13 11 30 - 5 Wędliny 2) Część II - dostawa różnych artykułów spożywczych, w tym: przetworzone warzywa i owoce, oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, cukier i produkty pokrewne, produkty mączne, różne produkty spożywcze. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika zamówień (CPV): 15 80 00 00 - 6 Różne produkty spożywcze, 15 40 00 00 - 2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, 15 60 00 00 - 4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, 3) Część III - dostawa produktów mleczarskich, w tym: mleko, śmietana, masło produkty serowarskie, produkty mleczarskie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika zamówień (CPV): 15 50 00 00 - 3 Produkty mleczarskie 4) Część IV - dostawa warzyw, owoców świeżych, w tym: ziemniaki, warzywa, owoce, pieczarki, kapusta kiszona, ogórki kiszone. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika zamówień (CPV): 03 22 00 00 - 9 Warzywa, owoce i orzechy 5) Część V - dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika zamówień (CPV): 15 81 00 00 - 9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 6) Część VI - dostawa mrożonych warzyw i owoców, dżemów oraz ryb mrożonych Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika zamówień (CPV): 15 89 60 00 - 5 Produkty głęboko mrożone, 15 33 20 00 - 4 Przetworzone owoce i orzechy, 15 22 10 00 - 3 Ryby mrożone. 7) Część VII - dostawa jaj Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika zamówień (CPV): 03 14 25 00 - 3 Jaja 8) Część VIII - garmażerka świeża Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika zamówień (CPV): 15 85 10 00 - 8 Produkty mączne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.80.00.00-6, 15.55.00.00-3, 15.81.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: dostawa różnych artykułów spożywczych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHUP MIMAR Marian Sopinka, ul. Zaułek Rogoziński 1/1, 51-116 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 38233,32

 • Oferta z najniższą ceną: 38233,32 / Oferta z najwyższą ceną: 42367,81

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa produktów mleczarskich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHUP MIMAR Marian Sopinka, ul. Zaułek Rogoziński 1/1, 51-116 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13900,00

 • Oferta z najniższą ceną: 13900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13900,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa warzyw, owoców świeżych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHUP MIMAR Marian Sopinka, ul. Zaułek Rogoziński 1/1, 51-116 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 35197,32

 • Oferta z najniższą ceną: 35197,32 / Oferta z najwyższą ceną: 35197,32

 • Waluta: PLN .


Część NR: 6   

Nazwa: Dostawa mrożonych warzyw i owoców, dżemów oraz ryb mrożonych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o., ul. Małopanewska 6, 54-212 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15258,85

 • Oferta z najniższą ceną: 15258,85 / Oferta z najwyższą ceną: 15258,85

 • Waluta: PLN .


Część NR: 8   

Nazwa: Garmażerka świeża

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Wyrobów Garmażeryjnych Aneta Michalska - Kuch, Al. Gen. Hallera 40A, 53-324 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24575,25

 • Oferta z najniższą ceną: 230008,65 / Oferta z najwyższą ceną: 24575,25

 • Waluta: PLN . 

 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności