Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  20-11-2015 | 14:06
data ostatniej modyfikacji:  20-11-2015 | 14:06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.11.2015, 14:02

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 151061-2015 z dnia 2015-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie odcinka układu przesyłowego ścieków bytowo-gospodarczych, w skład którego wchodzą rurociągi tłoczny, grawitacyjny oraz strefowa tłocznia ścieków bytowo-gospodarczych...
Termin składania ofert: 2015-10-30


Czernica: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach
Numer ogłoszenia: 170641 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 151061 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie odcinka układu przesyłowego ścieków bytowo-gospodarczych, w skład którego wchodzą rurociągi tłoczny, grawitacyjny oraz strefowa tłocznia ścieków bytowo-gospodarczych w miejscowości Dobrzykowice, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.11.12.00-0, 45.23.24.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o., ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 281621,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 444493,28

  • Oferta z najniższą ceną: 430069,64 / Oferta z najwyższą ceną: 557219,09

  • Waluta: PLN .


««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności