Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  06-11-2015 | 15:45
data ostatniej modyfikacji:  06-11-2015 | 15:45
Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach 06.11.2015, 15:03

Czernica, dnia 06.11.2015r.

GKiI.271.2.19.2015.KM

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej ustawą) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy: 

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych

EKO-WOD Sp. z o.o.

ul. Towarowa 12-14

58-100 Świdnica

za cenę brutto: 444 493,28 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 28/100).

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł

Termin gwarancji i rękojmi

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

Punktacja (kryterium cena)

Punktacja (kryterium termin gwarancji i rękojmi)

Punktacja (kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia)

Łączna punktacja

1

PPHU DĄBROWSKI
Pojałowice 73
32-200 Miechów

557 219,09

60

20

46,31

10

30

86,31

2

Energy Investors Group SA
Al.
Szucha 8/Ivp
00-582 Warszawa

432 192,32

60

0

59,71

10

0

69,71

3

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
EKO-WOD Sp. z o.o.
ul. Towarowa 12-14
58-100 Świdnica

444 493,28

60

20

58,05

10

30

98,05

4

Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego
Edward Kucułyma Sp. z o.o.
ul. Wiejska 90
56-400 Oleśnica

430 069,64

60

0

60,00

10

0

70,00

5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o.
ul. Jaworzyńska 254
59-220 Legnica

489 866,55

60

20

52,68

10

30

92,68

 

 

 

 

Zamieszczono na:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności