Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  09-11-2015 | 14:26
data ostatniej modyfikacji:  09-11-2015 | 14:26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09.11.2015, 14:02

Czernica: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika
Numer ogłoszenia: 163227 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148931 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika. Zakres robót wg załączonej dokumentacji projektowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Zmechanizowanych Robót Ziemnych i Rekultywacji Aleksander Młodynia Łukasz Młodynia s.c., ul. Konopnickiej 80, 49-300 Brzeg, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 183960,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 216725,75

  • Oferta z najniższą ceną: 172633,49 / Oferta z najwyższą ceną: 216851,86

  • Waluta: PLN .


««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności