Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  30-10-2015 | 14:46
data ostatniej modyfikacji:  30-10-2015 | 14:46
Zawiadomienie o wyborze oferty 30.10.2015, 14:02

Czernica, dnia 30.10.2015r.

GKiI.271.2.18.2015.KM

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej ustawą) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy: 

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę:

Zakład Zmechanizowanych Robót Ziemnych i Rekultywacji

Aleksander Młodynia Łukasz Młodynia s.c.

ul. Konopnickiej 80

49-300 Brzeg

za cenę brutto: 216 725,75 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 75/100)

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł

Termin gwarancji i rękojmi

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

Punktacja (kryterium cena)

Punktacja (kryterium termin gwarancji i rękojmi)

Punktacja (kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia)

Łączna punktacja

1

Zakład Zmechanizowanych Robót Ziemnych i Rekultywacji
Aleksander Młodynia Łukasz Młodynia s.c.
ul. Konopnickiej 80
49-300 Brzeg

216 725,75

60

4

75,00

10

15

100,00

2

Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego
Edward Kucułyma Sp. z o.o.
ul. Wiejska 90
56-400 Oleśnica

153 851,86

60

0

Oferta odrzucona

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Mostowych
Patrycja Gosthorska
ul. Grunwaldzka 7B
57-100 Strzelin

172 633,49

60

7

Oferta  odrzucona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono na:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności