Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  10-11-2015 | 13:26
data ostatniej modyfikacji:  10-11-2015 | 13:26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10.11.2015, 13:01

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 143907-2015 z dnia 2015-10-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Projektu wykonawczego Zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach. Zakres przedsięwzięcia: Budowa ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DOBRZYKOWICACH na dz. 207, 244, 251, 253,...
Termin składania ofert: 2015-10-12


Czernica: Opracowanie Projektu wykonawczego Zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach
Numer ogłoszenia: 163839 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143907 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Projektu wykonawczego Zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Projektu wykonawczego Zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach. Zakres przedsięwzięcia: Budowa ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DOBRZYKOWICACH na dz. 207, 244, 251, 253, 254/2, 255, 256/2, 264, 265/1, obr. Dobrzykowice. Do wykorzystania Zamawiający przedstawia projekt budowlany przedsięwzięcia, opracowany w roku 2015, zawierający zarówno podstawowe dane wyjściowe jak i główne dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne. Zakres opracowania do wykonania: - projekt wykonawczy całości przedsięwzięcia we wszystkich branżach, opracowany na podstawie projektu budowlanego i zweryfikowanej charakterystyki energetycznej dla całości przedsięwzięcia, z uwzględnieniem podziału na etapy realizacji, - część kosztowa złożona z przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Krzysztof Janus ARCHIMEDIA Pracownia Architektoniczna Architekci i Inżynierowie, ul. Śwęcińska 6, 61-132 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 172200,00

  • Oferta z najniższą ceną: 172200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 295200,00

  • Waluta: PLN .


««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności