Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  08-09-2015 | 12:49
data ostatniej modyfikacji:  17-09-2015 | 08:19
data wytworzenia dokumentu:  08-09-2015
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
  Wyniki postępowania
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach 08.09.2015

Czernica: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach, współfinansowana przez WFOŚ
Numer ogłoszenia: 132639 - 2015; data zamieszczenia: 08.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica , ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach, współfinansowana przez WFOŚ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) dla miejscowości Wojnowice, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz decyzją o pozwoleniu na budowę nr 163/2008 z dnia 18.01.2008r. wydaną przez Starostę Powiatu Wrocławskiego, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. 3.2. Zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w: 1) pkt. 3 niniejszej SIWZ 2) projekcie budowlanym i wykonawczym 3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 4) przedmiarach robót (jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej). będących załącznikami do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowa kanałów grawitacyjnych o długości ogółem 8088,5m w tym: - kanały fi 200 z rur PCW - 4851,5m - kanały fi 160 z rur PCW - 3237,0m 2) budowa kanałów tłocznych o długości ogółem 1120,0m - kanały fi 110 z rur PE -1120 m 3) budowa przyłączy - 204 szt. 4) tłocznie - 4 szt..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.11.12.00-0, 45.23.24.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść do dnia 23.09.2015r. do godz. 9:00 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, tj. Bank Spółdzielczy w Oławie o/ Jelcz-Laskowice nr rachunku 67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 tytułem: Wadium - przetarg nieograniczony - budowa kanalizacji Wojnowice 5. Zwrot lub utratę wadium określa art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: 2 roboty budowlane, z których każda polegała na budowie min. 2 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz co najmniej dwoma tłoczniami ścieków (każda z robót). Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 8 SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie osobami, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności: a) kierownik budowy - uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót, b) kierownik robót - uprawnienia w specjalności drogowej, c) kierownik robót - uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Stosownie do art. 12a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późn. zm., zwana dalej - ustawa Prawo budowlane) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 8 SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia tj. a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 PLN. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę ubezpieczenia w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy jej wartość według średniego kursu NBP z pierwszego dnia okresu objętego ubezpieczeniem. b) posiadanie środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 8 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  2 roboty budowlane, z których każda polegała na budowie min. 2 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz co najmniej dwoma tłoczniami ścieków (każda z robót);
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany. Potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin gwarancji i rękojmi - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 1) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa - rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrznie, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, 2) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, 3) zmiana terminu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia, 4) w wyniku wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia, 5) przedłużenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, 6) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 7) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 3) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia. 3. Pozostałe zmiany 1) rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność wykonywania robót zamiennych) 2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 4) zmiana zakresu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia. 5) tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czernica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu, osobiście lub na wniosek, opłata za SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica (Kancelaria Ogólna, pokój nr 1, parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Numer ogłoszenia: 133333 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 132639 - 2015 data 08.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, fax. 71 3180124.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
 • W ogłoszeniu jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach, współfinansowana przez WFOŚ.
 • W ogłoszeniu powinno być: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Czernica, dnia 09.09.2015r.

GKiI.271.2.17.2015.KM

 

INFORMACJA

O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach, współfinansowana przez WFOŚ

 

Działając na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej - ustawą Pzp), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.09.2015r. w następującym zakresie:

treść:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach, współfinansowana przez WFOŚ

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach.

 

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej zmodyfikowaną Specyfikację istotnych warunków zamówienia z dnia 09.09.2015r.

 

Zmianie ulega załącznik do siwz:

Przedmiar robót (data opracowania: luty 2008r.) zastępuje się Przedmiarem robót (data opracowania: sierpień 2015r.). 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Numer ogłoszenia: 136605 - 2015; data zamieszczenia: 16.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 132639 - 2015 data 08.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, fax. 71 3180124.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) dla miejscowości Wojnowice, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz decyzją o pozwoleniu na budowę nr 163/2008 z dnia 18.01.2008r. wydaną przez Starostę Powiatu Wrocławskiego, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. 3.2. Zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w: 1) pkt. 3 niniejszej SIWZ 2) projekcie budowlanym i wykonawczym 3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 4) przedmiarach robót (jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej). będących załącznikami do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowa kanałów grawitacyjnych o długości ogółem 8088,5m w tym: - kanały fi 200 z rur PCW - 4851,5m - kanały fi 160 z rur PCW - 3237,0m 2) budowa kanałów tłocznych o długości ogółem 1120,0m - kanały fi 110 z rur PE -1120 m 3) budowa przyłączy - 204 szt. 4) tłocznie - 4 szt.
 • W ogłoszeniu powinno być: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) dla miejscowości Wojnowice, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz decyzją o pozwoleniu na budowę nr 163/2008 z dnia 18.01.2008r. wydaną przez Starostę Powiatu Wrocławskiego, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. 3.2. Zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w: 1) pkt. 3 niniejszej SIWZ 2) projekcie budowlanym i wykonawczym 3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 4) przedmiarach robót (jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej),będących załącznikami do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowa kanałów grawitacyjnych o długości ogółem 6604,5m w tym: - kanały fi 200 z rur PCW - 4851,5m, - kanały fi 160 z rur PCW - 1753,0m, 2) budowa kanałów tłocznych o długości ogółem 1120,0m, - kanały fi 110 z rur PE -1120 m, 3) budowa przyłączy - 204 szt., 4) tłocznie - 4 szt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czernica, dnia 16.09.2015r.

GKiI.271.2.17.2015.KM

 

INFORMACJA

O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(2)

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach

 

Działając na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej - ustawą Pzp), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 09.09.2015r. w następującym zakresie:

Treść:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) budowa kanałów grawitacyjnych o długości ogółem 8088,5m w tym:

- kanały fi 200 z rur PCW – 4851,5m

- kanały fi 160 z rur PCW – 3237,0m

2) budowa kanałów tłocznych o długości ogółem 1120,0m

- kanały fi 110 z rur PE –1120 m

3) budowa przyłączy - 204 szt.

4) tłocznie – 4 szt.   

 

Zamienia się na:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) budowa kanałów grawitacyjnych o długości ogółem 6604,5m w tym:

- kanały fi 200 z rur PCW – 4851,5m

- kanały fi 160 z rur PCW – 1753,0m

2) budowa kanałów tłocznych o długości ogółem 1120,0m

- kanały fi 110 z rur PE –1120 m

3) budowa przyłączy - 204 szt.

4) tłocznie – 4 szt.   

 

Powyższa zmiana została uwzględniona w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zalaczniki:
siwz-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-wojnowicach.doc
siwz-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-wojnowicach-uwzgledniajaca-modyfikacje.doc
dokumentacja.7z
przedmiar-robot-data-opracowania-sierpien-2015r.-obowiazujacy.pdf
wyjasnienia-do-siwz-1-.pdf
parametry-tloczni.7z
profile.7z
uzgodnienia.7z
geologia.7z
stwior.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności