Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  16-10-2015 | 14:23
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2015 | 14:23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16.10.2015, 14:02

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 132639-2015 z dnia 2015-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) dla miejscowości Wojnowice, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót...
Termin składania ofert: 2015-09-23


Czernica: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach
Numer ogłoszenia: 151665 - 2015; data zamieszczenia: 16.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 132639 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) dla miejscowości Wojnowice, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz decyzją o pozwoleniu na budowę nr 163/2008 z dnia 18.01.2008r. wydaną przez Starostę Powiatu Wrocławskiego, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. 3.2. Zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w: 1) pkt. 3 niniejszej SIWZ 2) projekcie budowlanym i wykonawczym 3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 4) przedmiarach robót (jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej),będących załącznikami do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowa kanałów grawitacyjnych o długości ogółem 6604,5m w tym: - kanały fi 200 z rur PCW - 4851,5m, - kanały fi 160 z rur PCW - 1753,0m, 2) budowa kanałów tłocznych o długości ogółem 1120,0m, - kanały fi 110 z rur PE -1120 m, 3) budowa przyłączy - 204 szt., 4) tłocznie - 4 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.11.12.00-0, 45.23.24.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 20.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Usługowa Monika Nowak, ul. Adama Mickiewicza 15, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4005518,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2650069,80

  • Oferta z najniższą ceną: 2650069,80 / Oferta z najwyższą ceną: 5977789,97

  • Waluta: PLN .


««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności