Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  28-08-2015 | 10:38
data ostatniej modyfikacji:  28-08-2015 | 10:38
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28.08.2015, 10:10

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 113125-2015 z dnia 2015-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie i odwozie uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych oraz przedszkolaków, do szkól na terenie gminy Czernica i Wrocławia, w podziale na 2 zadania. Zadanie nr 1: Transport...
Termin składania ofert: 2015-08-07


Czernica: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Czernica i Wrocławia
Numer ogłoszenia: 127787 - 2015; data zamieszczenia: 28.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113125 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Czernica i Wrocławia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie i odwozie uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych oraz przedszkolaków, do szkól na terenie gminy Czernica i Wrocławia, w podziale na 2 zadania. Zadanie nr 1: Transport uczniów polegający na dowożeniu i odwożeniu uczniów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z miejsca zamieszkania uczniów do szkół na terenie gminy Czernica (Krzyków, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Dobrzykowice, Gajków, Chrząstawa Wielka, Chrząstawa Mała) do n/w szkół: - Szkoła Podstawowa im. B. Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Kolejowa 8 - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Kolejowa 8 - Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach, ul. Szkolna 1 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy, ul. Św. Brata A. A. Chmielowskiego 9 - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Czernicy, ul. Św. Brata A. A. Chmielowskiego 9 Zadanie nr 2: Transport uczniów niepełnosprawnych (dowóz i odwóz) z miejsca zamieszkania na terenie Gminy Czernica do szkół we Wrocławiu, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu (10 uczniów). Szczegółowe warunki zamówienia: a) Transport realizowany będzie w dni nauki szkolnej na trasie dom - szkoła - dom. b) Miejsce zamieszkania uczniów: Chrząstawa Mała, Wojnowice, Nadolice Wielkie, Nadolice Małe, Dobrzykowice, Jeszkowice (Janowice), Kamieniec Wrocławski Placówki szkolne we Wrocławiu: - ul. Parkowa 27 (7 uczniów); - ul. Kamiennogórska 9 (2 uczniów); - ul. Wejherowska 28 (1 uczniów).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PIOTR KUBICZ PIOTRANS, ul. Grabiszyńska 18/28, 53-502 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 229486,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 221127,70

  • Oferta z najniższą ceną: 221127,70 / Oferta z najwyższą ceną: 277835,00

  • Waluta: PLN.

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności