Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  14-08-2015 | 09:11
data ostatniej modyfikacji:  14-08-2015 | 09:11
Zawiadomienie o wyborze oferty 14.08.2015, 09:09

Czernica, dnia 13.08.2015r.

GKiI.271.2.15.2015.KM

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę pn. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Czernica i Wrocławia

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej ustawą) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy:  

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez wykonawcę:

PIOTRANS Piotr Kubicz

Ul. Grabiszyńska 18/28

53-502 Wrocław

za cenę brutto: 221 127,70 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 70/100)

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Cena ofertowa

(zł brutto)

Punktacja w kryterium najniższa cena

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii (liczony w pełnych minutach)

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii (liczony w pełnych minutach)

Łączna punktacja

1

BRAVO Bogusław Gadziński

Ul. Słowackiego 26/2

49-300 Brzeg

277 835,00

-

30

-

Oferta odrzucona

2

PIOTRANS Piotr Kubicz

Ul. Grabiszyńska 18/28

53-502 Wrocław

221 127,70

90

15

10

100

 

 

 

 

Zamieszczono na:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności