Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  24-07-2015 | 12:46
data ostatniej modyfikacji:  07-08-2015 | 10:12
data wytworzenia dokumentu:  24-07-2015
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
  Wyniki postępowania
Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim – podniesienie terenu 24.07.2015

Czernica: Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - podniesienie terenu
Numer ogłoszenia: 110293 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica , ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - podniesienie terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i przetransportowanie gruntu przeznaczonego na podniesienie terenu planowanego cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim stosownie do załączonego planu i przedmiaru. Do obowiązków wykonawcy należy: - rozbiórka nieczynnego kanału sanitarnego z rur betonowych o średnicy 800mm z istniejącymi studniami rewizyjnymi wraz z wywozem rur na wysypisko - ilość 605 m, - roboty ziemne w gruncie kat. II (rozbiórka nasypu) wykonane koparką z załadunkiem i wywozem samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km (na miejsce wskazane przez Zamawiającego - planowany cmentarz komunalny w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej) - wraz z wyrównaniem terenu na powierzchni rozebranego wału 995,00m x 13,50 - ilość 8167,50 m3, - uzgodnienie trasy transportu i wielkość tonażu środków transportowych z Urzędem Gminy w Czernicy i Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-8, 60.12.21.30-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300 000 PLN. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 8 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa - rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrznie, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, b) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czernica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu, osobiście lub na wniosek, opłata za SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, Kancelaria Ogólna, pokój nr 1 (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Czernica, dnia 06.08.2015r.

GKiI.271.2.14.2015.KM

 

Wyjaśnienia do SIWZ

(1)

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej - ustawą), udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim – podniesienie terenu

 

Pytanie nr 1:

W SiWZ oraz w przedmiarze rozbiórka kanału jest na odcinku 605 metrów. Natomiast rozbiórka nasypu na odcinku 995 metrów. Jaki zakres robót jest właściwy?

Odpowiedź:

Wobec przyjęcia w przedmiarach przybliżonej wartości pola przekroju nasypu, która po dokładnych pomiarach może odbiegać od wartości rzeczywistej, właściwym będzie, celem umożliwienia poprawnego porównania ofert, przyjęcie do ofertowania założonej w przedmiarze objętości urobku, t.j. 8167,5 m3, a nie długości nasypu do rozbiórki.

 

W punkcie 17 SIWZ winno być:

W przypadku podania przez wykonawcę skrócenia terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 20 dni lub nie podania tej wartości w ogóle oferta będzie podlegać odrzuceniu. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Zalaczniki:
plan-rozbiorka-walu-etap-i.pdf
przedmiar-robot.pdf
siwz-rozbiorka-walu.doc
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności