Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  27-08-2015 | 12:07
data ostatniej modyfikacji:  27-08-2015 | 12:07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27.08.2015, 12:12

 

Czernica: Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - podniesienie terenu
Numer ogłoszenia: 127125 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110293 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - podniesienie terenu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i przetransportowanie gruntu przeznaczonego na podniesienie terenu planowanego cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim stosownie do załączonego planu i przedmiaru. Do obowiązków wykonawcy należy: - rozbiórka nieczynnego kanału sanitarnego z rur betonowych o średnicy 800mm z istniejącymi studniami rewizyjnymi wraz z wywozem rur na wysypisko - ilość 605 m, - roboty ziemne w gruncie kat. II (rozbiórka nasypu) wykonane koparką z załadunkiem i wywozem samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km (na miejsce wskazane przez Zamawiającego - planowany cmentarz komunalny w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej) - wraz z wyrównaniem terenu na powierzchni rozebranego wału 995,00m x 13,50 - ilość 8167,50 m3, - uzgodnienie trasy transportu i wielkość tonażu środków transportowych z Urzędem Gminy w Czernicy i Starostwie Powiatowym we Wrocławiu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-8, 60.12.21.30-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MGP ORKAN Sp. z o.o.SKA, ul. Wilczycka 5, 51-361 Wilczyce, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 261828,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 162968,85

  • Oferta z najniższą ceną: 162968,85 / Oferta z najwyższą ceną: 180828,45

  • Waluta: PLN.

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności