Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  13-08-2015 | 08:17
data ostatniej modyfikacji:  13-08-2015 | 08:17
Zawiadomienie o wyborze oferty 13.08.2015, 08:08

Czernica, dnia 13.08.2015r.

GKiI.271.2.14.2015.KM

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim – podniesienie terenu

  

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej ustawą) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy:  

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez wykonawcę:

MGP ORKAN Sp. z o.o.

Wilczyce ul. Wilczycka 5

51-361 Wrocław

za cenę brutto: 162 968,85 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 85/100).

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Cena ofertowa

(zł brutto)

Punktacja w kryterium najniższa cena

Skrócenie terminu realizacji zamówienia (liczba dni)

Punktacja w kryterium skrócenie terminu realizacji

Łączna punktacja

1

Marcin Sołtyński SOŁT-KOP

ul. Lipowa 18

Nadolice Wielkie

55-003 Czernica

94 095,00

-

0

-

Oferta odrzucona

2

PHU RHONATRANS Holak Rafał

Ul. Polna 35

55-002 Kamieniec Wrocławski

180 828,45

81,11

5

3,33

84,44

3

MGP ORKAN Sp. z o.o.

Wilczyce ul. Wilczycka 5

51-361 Wrocław

162 968,85

90

15

10

100

4

JASMIR Mirosław Jaskuła

Ul. Akacjowa 9

55-220 Dębina

153 750,00

-

0

-

Oferta odrzucona

 

 

Zamieszczono na:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności