Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  07-08-2015 | 09:11
data ostatniej modyfikacji:  07-08-2015 | 09:11
Zawiadomienie o wyborze oferty 07.08.2015, 09:09

Czernica, dnia 06.08.2015r.

OSP/1/2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę pn. Zakup nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstawie Wielkiej

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej ustawą) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy:  

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę:

Korwinów, ul: Okólna 15

42-263 Wrzosowa

z ceną brutto: 649 998,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Cena ofertowa

(zł brutto)

Punktacja – kryterium cena ofertowa

Termin gwarancji i rękojmi

(miesiące)

Punktacja – kryterium termin gwarancji i rękojmi

Punktacja ogółem

1

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne “bocar” Sp. z o.o.

Korwinów, ul: Okólna 15

42-263 Wrzosowa

649 998,00

90

24

10

100

 

Zamieszczono na:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności