Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  11-09-2015 | 10:37
data ostatniej modyfikacji:  11-09-2015 | 10:37
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11.09.2015, 10:10

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 86527-2015 z dnia 2015-06-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Ratowicach (dz. 258) w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. 3.2. Zakres robót...
Termin składania ofert: 2015-06-29


Czernica: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Ratowicach
Numer ogłoszenia: 134539 - 2015; data zamieszczenia: 11.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86527 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Ratowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Ratowicach (dz. 258) w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. 3.2. Zakres robót do wykonania, boisko o wymiarach 24 x 44m 1) Wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych - rozbiórki istniejącej kostki i płyty betonowej zgodnie z ilościami w przedmiarze robót, zdjęcie humusu i korytowania na głębokość 65 cm wraz profilowaniem spadku dwustronnego daszkowego lub jednostronnego o wartości 0,7 %. Nie przewiduje się wykonania drenażu, który zostaje zastąpiony przez zastosowanie warstw odsączających. Załadowanie i wywóz humusu na odległość 5 km. 2) Profilowanie i zagęszczenie podłoża i ułożenie warstw podbudowy: (powierzchnia 1056m²) a) warstwa piasku lub pospółki o grubości 50 cm b) warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 4-31mm i grubości 15 cm c) warstwa górna podbudowy z miału kamiennego o frakcji 0-5mm i grubości 8 cm d) obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej (136mb) 3) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej o następujących właściwościach: a) Podbudowa systemowa układana mechanicznie o gr. min 35 mm. Przez podbudowę systemową Zamawiający rozumie warstwę przepuszczającą dla wody wykonaną jako mieszankę żwiru suszonego (2-5 mm), granulatu gumowego SBR (1-4 mm) i kleju (żywicy poliuretanowej), b) nawierzchnia poliuretanowa systemowa jednowarstwowa układana mechanicznie o gr. po zagęszczeniu min. 10 mm. Przez nawierzchnię systemową Zamawiający rozumie mieszankę granulatu kauczukowego EPDM o średnicy 1-4 mm lub 1-3,5 mm łączonego żywicą poliuretanową, Zamawiający ustanawia nowe minimalne wymagania dot. nawierzchni poliuretanowej: 1. Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) nie mniejsza niż 0,4, 2. Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) nie mniejsza niż 40 3. Deformacja pionowa (mm) nie większa niż 1,90 4. Ścieralność, aparat Taber (g) ) nie większa niż 1,60 5. Amortyzacja siły (%) nie mniejsza niż 40 6. Współczynnik tarcia:- na sucho nie mniejszy niż 81 - na mokro nie mniejszy niż 57 7. Odbicie piłki nie mniejsze niż 100 8. Wodoprzepuszczalność (mm/h) nie mniejsze niż 10 000 4) Dostarczenie i zamontowanie urządzeń sportowych a) Piłka ręczna: bramki o wielkości 3x2m z profili aluminiowych 80x80/3, anodowane i malowane proszkowo na kolor czerwono-srebrny. Montowanie w tulejach, osadzonych w betonowym fundamencie B20 o wymiarach 40x40 cm gł. 80cm - 2 szt., siatki do bramek - 2 szt. b) koszykówka: Obręcz do koszykówki i wyposażona w siatkę z łańcucha - 4 szt. Tablica do koszykówki standardowa o wym. 105 x 180 cm epoksydowa - 4 szt. Mechanizm regulacji wysokości w od 2,65 do 3,10 m - 4 szt. Słupek do koszykówki w systemie jednosłupowym z wysięgiem 160 cm, profil 120x120/3 montowana w tulejach - 4 szt. c) siatkówka: Słupki do siatkówki wielofunkcyjne z mechanizmem naciągowymi regulowaną wysokością - 2 szt. (1 kpl) Materiał: rura aluminiowa Ø 76 anodowana. Dekle zakrywające tuleje do montażu słupków - 2 szt. Siatka do siatkówki z linką stalową i antenkami - 1 szt. 5) Ogrodzenie Ogrodzenie przeznaczone dla boisk sportowych o wysokości 4m, słupki Ø 60 mm, stalowe, ocynkowane malowane proszkowo na ral 6005 w rozstawie ca. 2,5m z ryglem górnym m osadzone w fundamencie betonowym B15 o wym. 40x40cm i gł ca. 100 cm. Długość ogrodzenia: 102,50mb (w tym jedna bramo-furtka 3,0m ). Ogrodzenie należy trwale połączyć z istniejącym, częściowym ogrodzeniem boiska. Wypełnienie ogrodzenia: Siatka z drutu ocynkowanego i powlekanego grubości 2,2 / 3,4 mm i oczkiem 40x40 mm. Bramo-furtkę należy wykonać jako rozwiązanie systemowe producenta ogrodzenia. Projektuje się bramo-furtkę o wysokości 2,50 m oraz o szerokości łącznej 3,0 m (1,8m+1,2m). 6) Uporządkowanie terenu, wywóz resztek budowlanych, wyrównanie oraz wysiew trawy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Tomasz Molus BUDMEL KORTY, BOISKA SPORTOWE, ul. Młynarska 30, 55-100 Trzebnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 304432,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 348090,00

  • Oferta z najniższą ceną: 348090,00 / Oferta z najwyższą ceną: 402670,00

  • Waluta: PLN .


««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności