Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  08-07-2015 | 12:28
data ostatniej modyfikacji:  08-07-2015 | 12:28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08.07.2015, 12:12


Czernica: Docieplenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach (drugi przetarg)
Numer ogłoszenia: 101463 - 2015; data zamieszczenia: 08.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 81619 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach (drugi przetarg).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na dociepleniu rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach, zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.44.21.20-4, 45.26.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPUH MARKO Marek Bernacki, ul. Poprzeczna 6, 55-002 Gajków, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 227480,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 317052,39

  • Oferta z najniższą ceną: 317052,39 / Oferta z najwyższą ceną: 317052,39

  • Waluta: PLN.

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności