Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  29-06-2015 | 13:50
data ostatniej modyfikacji:  29-06-2015 | 13:50
Docieplenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach (drugi przetarg) 29.06.2015, 13:01

Czernica, dnia 29.06.2015r.

GKiI.271.2.10.2015.KM

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Docieplenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach (drugi przetarg)

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej ustawą) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy:  

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę:

PPUH MARKO Marek Bernacki

Gajków, ul. Poprzeczna 6

55-002 Kamieniec Wrocławski

za cenę brutto: 317 052,39 zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 39/100).

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Punktacja

w kategorii cena

Punktacja

w kategorii termin gwarancji

Punktacja ogółem

1

PPUH MARKO Marek Bernacki

Gajków, ul. Poprzeczna 6

55-002 Kamieniec Wrocławski

90

10

100

 

Zamieszczono na:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności