Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  03-07-2015 | 08:59
data ostatniej modyfikacji:  03-07-2015 | 08:59
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.07.2015, 08:08

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 78987-2015 z dnia 2015-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na dz. nr 207/4 w Chrząstawie Małej, zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę, specyfikacją techniczną...
Termin składania ofert: 2015-06-15


Czernica: Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na dz. nr 207/4 w Chrząstawie Małej
Numer ogłoszenia: 98853 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78987 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na dz. nr 207/4 w Chrząstawie Małej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na dz. nr 207/4 w Chrząstawie Małej, zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem. Wskazane jest zapoznanie się z obiektem w celu weryfikacji przedmiarów przed złożeniem oferty. Zakres robót określony jest w przedmiarach i projekcie wykonawczym, zgodnie z załączoną STWIOR, w określony w pozycjach: - przedmiar na roboty ogólnobudowlane: poz. 8 - 70, poz. 83-84, poz. 100 - 102 - przedmiar na roboty elektryczne: poz. 41 - 49 - przedmiar na zewnętrzne sieci sanitarne: poz. 1 - 59 - przedmiar na instalacje sanitarne: poz. 30.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPUH Eksport Import Władysław Skiba, ul. Poziomkowa 14, 56-300 Milicz, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1147827,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 348360,60

  • Oferta z najniższą ceną: 348360,60 / Oferta z najwyższą ceną: 1405541,63

  • Waluta: PLN. 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności