Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  02-07-2015 | 09:16
data ostatniej modyfikacji:  02-07-2015 | 09:16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02.07.2015, 09:09

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 77195-2015 z dnia 2015-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu oświetlenia drogowego odcinka drogi powiatowej nr 1535D (ul. Wrocławskiej), oraz skrzyżowań z nią ulicy Wiosennej i Słonecznej w Nadolicach Małych, gmina Czernica,...
Termin składania ofert: 2015-06-11


Czernica: Budowa oświetlenia drogowego ul. Wrocławskiej w Nadolicach Małych
Numer ogłoszenia: 98033 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77195 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego ul. Wrocławskiej w Nadolicach Małych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu oświetlenia drogowego odcinka drogi powiatowej nr 1535D (ul. Wrocławskiej), oraz skrzyżowań z nią ulicy Wiosennej i Słonecznej w Nadolicach Małych, gmina Czernica, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. 3.2. Podstawowy zakres robót obejmuje: a) ułożenie kabla YAKXS 4x35mm2 0,6/1 kV - ok. 1670 m, b) montaż słupów stalowych o wys. 8 m, wraz z oznakowaniem - 2 szt., c) montaż słupów stalowych o wys. 10 m, wraz z oznakowaniem - 33 szt., d) montaż opraw oświetleniowych - 35 szt., e) montaż szafki oświetlenia ulicznego - 1 kpl., f) roboty pomocnicze 3.2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: a) zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., b) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, c) oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, oraz dokonywanie z nimi ustaleń szczegółowych i odbiorów, d) wykonanie projektu oznakowania zastępczego i zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego, e) uzyskanie decyzji - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (bez ponoszenia opłaty za zajęcie), f) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu, g) wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (3 egz.), oraz sporządzenie w wersji papierowej i elektronicznej PASZPORTU OGÓLNEGO OBIEKTU OŚWIETLENIOWEGO (wzór wg. zał. Nr 2 do umowy) h) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, i) pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, j) uzyskanie wymaganych dokumentów przez zakład energetyczny (w tym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, umowy kompleksowej), niezbędnych do zasilenia wybudowanego oświetlenia drogowego, k) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 77.34.10.00-2, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ETEC SP. z o.o., ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 362532,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 245746,46

  • Oferta z najniższą ceną: 235483,50 / Oferta z najwyższą ceną: 285975,00

  • Waluta: PLN. 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności