Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  09-06-2015 | 09:39
data ostatniej modyfikacji:  09-06-2015 | 09:39
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09.06.2015, 09:09

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 65051-2015 z dnia 2015-05-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie ul. Poziomkowej w Chrząstawie Małej i ul. Słonecznej w Nadolicach Małych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru...
Termin składania ofert: 2015-05-22


Czernica: Przebudowa ul. Poziomkowej w Chrząstawie Małej i ul. Słonecznej w Nadolicach Małych
Numer ogłoszenia: 83305 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 65051 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Poziomkowej w Chrząstawie Małej i ul. Słonecznej w Nadolicach Małych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie ul. Poziomkowej w Chrząstawie Małej i ul. Słonecznej w Nadolicach Małych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. 3.2. Podstawowy zakres robót obejmuje: a) roboty pomiarowe przy wytyczaniu robót wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych. b) regulacja pionowa: skrzynek zaworów wodociągowych wraz z wymianą starych skrzynek na nowe oraz włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej c) mechaniczne przy pomocy równiarki przemieszanie na średnią głębokość 15cm istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem d) wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 8cm z kruszywa kamiennego. e) uporządkowanie poboczy. Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu uprzednio nawiezionego na średnią grubość 10cm z nadaniem odpowiedniego spadku i zagęszczenie. f) wykonanie koryta na średnią głębokość 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz uzupełnieniem poboczy. g) wykonanie warstwy odsączającej z piasku. h) wykonanie 20cm podbudowy z kruszywa kamiennego. i) porządkowanie i profilowanie terenu pasa drogowego 3.3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, o których mowa w punkcie 3.1, w szczególności roboty geodezyjne (przy robotach i powykonawcze), wykonanie projektu i wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu, spełnienie wymagań uzgodnień z zarządcami dróg, prace porządkowe w pasie drogowym, oraz aktualizacja ewidencji dróg. 3.4. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów pozostałych po robotach nie wykorzystanych przez Zamawiającego. 3.5. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach do SIWZ tj. dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. Krzysztofa Balickiego i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą wyłącznie, jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zbigniew Ziajka Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Chałupnicza 21, 51-503 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 256942,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 171321,41

  • Oferta z najniższą ceną: 171321,41 / Oferta z najwyższą ceną: 233525,96

  • Waluta: PLN. 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności