Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  01-06-2015 | 10:42
data ostatniej modyfikacji:  01-06-2015 | 10:42
Zawiadomienie o wyborze oferty 01.06.2015, 10:10

Czernica, dnia 01.06.2015r.

GKiI.271.2.6.2015.KM

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Przebudowa ul. Poziomkowej w Chrząstawie Malej i ul. Słonecznej w Nadolicach Małych

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej ustawą) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy:  

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez wykonawcę:

Zbigniew Ziajka Przedsiębiorstwo Drogowe

Ul. Chałupnicza 21

51-503 Wrocław

za cenę brutto: 171 321,41 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 41/100).

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Punktacja – kryterium cena ofertowa

Punktacja – kryterium termin gwarancji i rękojmi

Punktacja ogółem

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.

Ul. Oławska 26a

49-300 Brzeg

71,41

7,5

78,91

2

Zakład Zmechanizowanych Robót Ziemnych i Rekultywacji Aleksander Mlodynia, Łukasz Młodynia s.c.

Ul. Konopnickiej 80

49-300 Brzeg

66,03

7,5

73,53

3

Zbigniew Ziajka Przedsiębiorstwo Drogowe

Ul. Chałupnicza 21

51-503 Wrocław

90

10

100

4

Usługi Transportowo Sprzętowe Stanisław Cygan

Byków, ul. Wrocławska 92

55-095 Mirków

75,61

7,5

83,11

 

Zamieszczono na:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności