Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  05-05-2015 | 11:00
data ostatniej modyfikacji:  05-05-2015 | 11:00
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.05.2015, 11:11


Czernica: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3 - ocieplenie budynku
Numer ogłoszenia: 63509 - 2015; data zamieszczenia: 05.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44377 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3 - ocieplenie budynku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3 - ocieplenie budynku, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem. 3.2. Podstawowy zakres robót obejmuje: - ogólnie: ocieplenie zewnętrznych przegród budynku w celu uzyskania zakładanej w dokumentacji projektowej izolacyjności przegród, stosownie do zał. arkuszy audytu energetycznego budynku - szczegółowo: wg pozycji określonych w przedmiarach, zgodnie z załączoną STWIOR, zamawiający sugeruje zastosowanie metody lekkiej-mokrej, opisanej w przedmiarach, do ocieplania przegród pionowych oraz wypełnienie granulatem z wełny szklanej/mineralnej przestrzeni stropodachu. Zamawiający wymaga sporządzenia przez osobę uprawnioną, stosownie do obowiązujących w dniu zakończenia robót zapisów ustawy prawo budowlane przepisów szczegółowych, certyfikatu efektywności energetycznej dla stanu po termomodernizacji budynku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.44.21.20-4, 45.26.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek, ul. Zdroje 10c, 46-300 Olesno, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 259093,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 271955,83

  • Oferta z najniższą ceną: 271955,83 / Oferta z najwyższą ceną: 414029,14

  • Waluta: PLN.

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności