Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  27-07-2015 | 12:14
data ostatniej modyfikacji:  27-07-2015 | 12:14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27.07.2015, 12:12

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 48839-2015 z dnia 2015-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie odcinka układu przesyłowego ścieków bytowo-gospodarczych w skład którego wchodzą rurociągi tłoczne oraz strefowa pompownia ścieków bytowo-gospodarczych w...
Termin składania ofert: 2015-04-24


Czernica: Budowa kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej
Numer ogłoszenia: 110969 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48839 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie odcinka układu przesyłowego ścieków bytowo-gospodarczych w skład którego wchodzą rurociągi tłoczne oraz strefowa pompownia ścieków bytowo-gospodarczych w miejscowościach Czernica, Wojnowice, Chrząstawa Mała, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. 3.2. Zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w: 1) pkt. 3 niniejszej SIWZ 2) aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego 3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 4) przedmiarze robót będących załącznikami do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) tranzyt Czernica - Wojnowice b) budowę głównej pompowni strefowej ścieków c) tranzyt Wojnowice - Chrząstawa Mała. Zakres robót do wykonania: 1) budowa rurociągu ciśnieniowego fi 225 mm z rur PE o długości 2266 m oraz budowa rurociągu ciśnieniowego fi 160 mm z rur PE o długości 612,5 m odcinek Czernica - Wojnowice 2) budowa rurociągów ciśnieniowych 2 x fi 225 mm z rur PE o długości 2421 m odcinek Wojnowice - Chrząstawa Mała 3) budowa głównej pompowni strefowej o średnicy zbiornika fi 2000 mm w miejscowości Wojnowice - szt. 1 (zamówienie pompowni wraz załącznikiem graficznym do tego zamówienia - ustalające wszystkie szczegóły techniczne - zostanie utworzone wspólnie przez Kierownika Budowy, Zamawiającego, Dyrektora ZGK i Projektanta) Dodatkowo przy szacowaniu oferty należy uwzględnić wykonanie: 1. Montażu 4 szt. trójników (TR) skośnych na rurociągach tłocznych 2 x fi 225 mm. Połączenie TR z rurociągiem fi 225 mm zgrzewane, odejście De 111 kołnierzowe. Zaślepka stal nierdzewna, uszczelka NBR. 2. Montażu 3 szt. zasuw ziemnych za przepompownią na rurociągach fi 225 mm w miejscu zaznaczonym w materiałach dodatkowych oraz montaż odcinka łączącego oba rurociągi. (rys. 6)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.11.12.00-0, 45.23.24.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DDTHERM Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 47-171 Rozmierka, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2263245,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1317915,31

  • Oferta z najniższą ceną: 1317915,31 / Oferta z najwyższą ceną: 3453387,61

  • Waluta: PLN.

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności