Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  09-04-2015 | 09:53
data ostatniej modyfikacji:  09-04-2015 | 09:53
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09.04.2015, 09:09


Czernica: Modernizacja ulicy Głównej w miejscowości Gajków, gmina Czernica
Numer ogłoszenia: 49141 - 2015; data zamieszczenia: 09.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32615 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ulicy Głównej w miejscowości Gajków, gmina Czernica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na modernizacji ulicy Głównej w miejscowości Gajków, gmina Czernica, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. 3.2. Podstawowy zakres robót obejmuje: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych. b) Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej. c) Wykonanie przy krawędzi wpustów ulicznych (studzienek ściekowych) z osadnikiem z rur betonowych o średnicy 500mm. d) Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o średnicy 1000mm z włazem typu ciężkiego. e) Rozbiórka starych i wykonanie nowych przepustów ze ściankami czołowymi. f) Ułożenie przykanalików z rur PVC. g) Obrukowanie wylotu przykanalików kostką kamienną. h) Regulacja pionowa: Skrzynek zaworów wodociągowych wraz z wymianą starych skrzynek na nowe. Studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej. Studni rewizyjnych telekomunikacyjnych. i) Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego w dwóch warstwach o uziarnieniu 0-63 i 0-31,5 mm, po wcześniejszym korytowaniu. j) Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. k) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej kruszywem kamiennym o uziarnieniu 0-31,5mm, po wcześniejszym przemieszaniu za pomocą równiarki istniejącej podbudowy. l) Skropienie emulsją asfaltową w ilości 1,0kg/m2 wykonanej podbudowy z kruszywa kamiennego. m) Ułożenie ścieku korytkowego z prefabrykowanych elementów betonowych. n) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/11. o) Ułożenie na poboczach warstwy kruszywa kamiennego. p) Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu z ziemi urodzajnej uprzednio nawiezionej. r) Renowacja rowu przydrożnego wraz z oczyszczeniem przepustów. s) Porządkowanie i profilowanie terenu przyległego do jezdni. t) Wykonanie oznakowania pionowego skrzyżowania. u) Aktualizacja ewidencji dróg w zakresie wykonanych robót. 3.3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, o których mowa w punkcie 3.1, w szczególności roboty geodezyjne (przy robotach i powykonawcze), wykonanie projektu i wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu, spełnienie wymagań uzgodnień z zarządcami dróg (w tym uzyskanie zgody na wejście w pas drogowy drogi powiatowej bez ponoszenia opłat), prace porządkowe w pasie drogowym, oraz aktualizacja ewidencji dróg. 3.4. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów pozostałych po robotach nie wykorzystanych przez Zamawiającego. 3.5. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach do SIWZ tj. dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. Marka Jakóba i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą wyłącznie, jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE Sp. z o.o., Podmiejska, 78-500 Drawsko Pomorskie, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 269950,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 286105,50

  • Oferta z najniższą ceną: 286105,50 / Oferta z najwyższą ceną: 359160,00

  • Waluta: PLN. 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności