Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  18-03-2015 | 08:32
data ostatniej modyfikacji:  18-03-2015 | 08:32
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18.03.2015, 08:08

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 29839-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa dla potrzeb Gminy Czernica: a) mieszanka granitowa o granulacji 0-63,0 mm i 0-31,5 mm - w ilości do 4000 ton b) kruszywo granitowe o granulacji 31,5- 63,0 mm - w ilości do 150 ton
Termin składania ofert: 2015-03-12


Czernica: Sukcesywna dostawa kruszywa
Numer ogłoszenia: 37645 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29839 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa kruszywa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa dla potrzeb Gminy Czernica: a) mieszanka granitowa o granulacji 0-63,0 mm i 0-31,5 mm - w ilości do 4000 ton b) kruszywo granitowe o granulacji 31,5- 63,0 mm - w ilości do 150 ton.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA, Wilczyce ul. Wilczycka 5, 51-361 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125999,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 148104,00

  • Oferta z najniższą ceną: 148104,00 / Oferta z najwyższą ceną: 168482,00

  • Waluta: PLN.

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności