Sprzedaż nieruchomości 2015

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  02-12-2015 | 15:14
data ostatniej modyfikacji:  02-12-2015 | 15:15
data wytworzenia dokumentu:  02-12-2015
autor dokumentu: S.Ragiel
   
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, położonej przy ulicy Ogrodowej w Nadolicach Wielkich 02.12.2015


                                                                                                                            Czernica, dnia  02.12. 2015 r.

GKiI.6840.1.13.1.2015.SR

WÓJT GMINY CZERNICA

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0435 ha, położonej przy ulicy Ogrodowej 21 w miejscowości Nadolice Wielkie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej  77,12 m2.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę:
KW WR1O/00028851/6.   

Cena wywoławcza :  175 000 PLN   ( sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych )

wadium:  15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych)

minimalna wysokość postąpienia :   1 750 PLN (tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych)

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w granicach działki numer 310/53, obręb Nadolice Wielkie. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej. Budynek jest w trakcie budowy. Działka usytuowana jest w centralnej części wsi, przy drodze o utwardzonej nawierzchni.
W otoczeniu występuje głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolnostojąca. Działka 310/53 ma kształt zbliżony do prostokąta, położona jest w terenie płaskim i w części ogrodzona. Budynek stanowiący połowę „bliźniaka”, jest jednokondygnacyjny i nie jest podpiwniczony. Budowla wymaga wykonania części robót wykończeniowych oraz prac remontowych. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 77,12  m2.  W budynku znajduje się garaż o powierzchni 16 m2. Kubatura budynku wynosi 44,71 m3.

Stan budynku mieszkalnego, uwzględniając datę jego budowy, należy określić jako średni. Wynika to głównie z faktu, że przez wiele lat nie był on użytkowany. W ścianach występują pęknięcia. Niesprawne są instalacje w budynku. Budynek wymaga także sprawdzenia pod kątem występowania zagrożeń biologicznych. Budynek nie jest oddany do użytku.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie, część północna (Uchwała Rady Gminy Czernica  Nr XXVII/198/2009 r. ) nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym  jako 18 MN - przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług lokalnych o powierzchni nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego. Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów i zobowiązań.

 

Przetarg  odbędzie się 12 stycznia 2016 r. o godz. 10:00  w sali nr 19 Urzędu Gminy w Czernica,
 ul. Kolejowa 3 , 55-003 Czernica

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium

- dowodu tożsamości ( w przypadku osób fizycznych)

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru)

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu.

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice  67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją  „ działka 310/53 Nadolice Wielkie”

Termin wniesienia wadium upływa  7 stycznia 2016 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty wyceny i przygotowania dokumentacji  w wysokości  1000   

Szczegółowe informacje  można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica  przy ul. Kolejowej 3 w Czernicy
( pokój nr 11 )  lub pod numerem tel: 71-381-39-26 
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności