Zapytania ofertowe 2015

Archiwum zapytań ofertowych

data publikacji:  30-12-2015 | 10:19
data ostatniej modyfikacji:  30-12-2015 | 10:19
data wytworzenia dokumentu:  30-12-2015
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
   
Dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy 30.12.2015

Czernica, dnia 30.12.2015r.

GKiI.271.1.191.2015.KM

 

Zapytanie ofertowe

na dostawę mięsa i produktów mięsnych dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Czernica (ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica)

NIP: 912-11-01-093

telefon: 71 381 39 32

fax: 71 381 39 21

e-mail: czernica@czernica.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 9, 55-003 Czernica.

2) Szczegółowy wykaz i zakres zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw zostały określone w załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia.

3) Podane ilości towaru są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach. Jest to uzasadnione zmienną liczbą osób korzystających ze stołówki w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Czernicy.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia  ilości dostaw o 30% w przypadku, jeśli w trakcie realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy, zmieni się liczba osób korzystających ze stołówki w Gimnazjum.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom.

6) Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, tekst jedn. (Dz. U. 2010 r. Nr 136, poz. 914, ze zm.) oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

7) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 9, 55-003 Czernica w dniach i godzinach opisanych w załączniku Nr 1, na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności zgodnie obowiązującymi przepisami, jak również do rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego magazynach. Upoważnieni pracownicy będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo – wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także dokonywać sprawdzenia zgodności cen z formularzem cenowym.

8) Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego. Zamówienia produktów będą składane z minimum jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie, faksem, elektronicznie lub w czasie bieżącej dostawy, na dostawę następną. Zamówienia dokona pracownik upoważniony przez Zamawiającego. Dokładny termin dostawy towaru do szkoły będzie określał Zamawiający. Za dostarczoną żywność (w tym ubezpieczenie, stan jakościowy) odpowiada Wykonawca do czasu odbioru zrealizowanego zamówienia przez Zamawiającego.

9) Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w świeże artykuły spożywcze, Zamawiający wymaga, aby produkty będące przedmiotem zamówienia posiadały ważne terminy przydatności do spożycia zgodnie z załącznikiem Nr 1, bez wad fizycznych i jakościowych, w nienaruszonych opakowaniach oraz z cechami podanymi w zapytaniu ofertowym.  Dostarczone produkty spożywcze muszą być najwyższej jakości, w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów oraz muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno – epidemiologiczne, a także muszą być przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. Dostarczane produkty spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa żywnościowego.

10) Dostarczone produkty spożywcze muszą być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę. Dostawy mięsa i przetworów mięsnych powinny odbywać się w zamknięty opakowaniach, lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i nieuszkodzonych. Produkty spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających znaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego.  

11) Faktura zbiorcza stanowiąca podstawę płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym miesiącu musi być przedłożona do Zamawiającego do 7 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia faktury. Wynagrodzenie za zrealizowane dostawy w danym miesiącu stanowić będzie sumę iloczynów kwot jednostkowych z oferty Wykonawcy i ilości dostarczonego asortymentu.

12) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie, wadliwy towar zostanie zwrócony tym samym transportem. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie  (w tym samym dniu do godziny 14:00) do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego. W przypadku powtarzającej się (powyżej 5 razy) niezgodności jakościowej lub ilościowej dostarczanego towaru z wymogami w specyfikacji Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą bez ponoszenia konsekwencji z tego tytułu. W przypadku niedostarczenia towaru z uzasadnionych przyczyn, Wykonawca na piśmie potwierdza Zamawiającemu zaistnienie takiego zdarzenia co spowoduje możliwość dokonania jednorazowego zakupu u innego kontrahenta.

13) Poprzez dostawę wadliwej partii towaru rozumie się w szczególności:

a) dostarczenie żywności, której parametry nie odpowiadają parametrom jakościowym wymienionym w zapytaniu,

b) dostarczenie żywności nieświeżej,

c) dostarczenie żywności o zbyt krótkim terminie przydatności do spożycia dla danego asortymentu,

d) dostarczenie żywności w uszkodzonych opakowaniach jednostkowych

14) Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia innej stawki VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

15) Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spożywcze, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny   itp.) 

3. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1) Miejsce wykonania zamówienia: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Czernicy, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 9, 55-003 Czernica.

2) Termin wykonania zamówienia: od 07.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z wyłączeniem przerw w okresie: wakacji, świąt Bożego Narodzenia, świąt Wielkanocnych, ferii zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć lekcyjnych.

3) Częstotliwość dostaw określona została w  załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, na adres Zamawiającego: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, faksem: 71 381 39 21 lub drogą elektroniczną: e-mail: czernica@czernica.pl.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

Ofertę składa się pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 05.01.2016r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nie ma charakteru jawnego.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1) Wykonawca ma obowiązek określić cenę realizacji zamówienia, poprzez wskazanie w  Formularzu oferty (stanowiącym  Załącznik  nr 2)  ceny netto, podatku VAT oraz ceny brutto, wynikających z Formularza cenowego.

2) Pozycje Razem z Formularza cenowego (Załącznik 3) należy odpowiednio przenieść do Formularza oferty (załącznik 2), gdzie:

a) Razem wartość netto z Formularza cenowego = Cena netto Formularz oferty,

b) Razem podatek Vat z Formularza cenowego = Podatek Vat Formularz oferty,

c) Razem wartość brutto z Formularza cenowego = Cena brutto Formularz oferty

3) Podana w formularzu oferty cena brutto stanowi wartość oferty ogółem  za wykonanie zamówienia. Wartość oferty ogółem musi być wyrażona cyfrowo w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku i słownie.

4) Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług, tekst jedn. (Dz. U. 2011 Nr 177, poz.1054, ze zm.).

5) Cena oferty winna zawierać w sobie wszelkie rabaty i upusty jak również koszty transportu towarów do siedziby zamawiającego oraz wniesienie i złożenie dostarczonego towaru we  wskazanym miejscu w magazynach zamawiającego.

6) Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.

7) Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę obejmującą całość i nie może jej zmieniać. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny.

8) Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIE KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Zamawiający dokona oceny ofert, Kryterium - cena - waga 100%

Wykonawcom przyznane zostaną punkty, obliczone wg wzoru:

P= (CN:CB) x 100

gdzie: P = liczba punktów przyznanych Wykonawcy

CN = cena najniższa spośród złożonych ofert (brutto)

CB = cena badanej oferty (brutto)

Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska największą ilość punktów.

Jeżeli Zamawiający uzyska oferty z taką samą ilością punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWEINIA

Z wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zawarta zostanie umowa (wzór w załączeniu).

 

10. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2

Formularz oferty

Załączniki nr 3

Formularz cenowy

Załącznik nr 4

Projekt umowy

 

 

 
Zalaczniki:
60293_2_zalacznik-nr-1-szczegolowy-opis-przedmiotu-dostawa-miesa.doc
60293_3_zalacznik-nr-2-formularz-oferty-dostawa-miesa.doc
60293_6_zalacznik-nr-3-formularz-cenowy-dostawa-miesa.doc
umowa.doc
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności