Zapytania ofertowe 2015

Archiwum zapytań ofertowych

data publikacji:  05-11-2015 | 07:49
data ostatniej modyfikacji:  05-11-2015 | 07:49
data wytworzenia dokumentu:  05-11-2015
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
  Wyniki postępowania
Usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach gminnych 05.11.2015

Czernica, dnia 04.11.2015r.

Nr sprawy: GKiI.271.1.161.2015.KM

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. Usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach gminnych

 

 

1. Zamawiający

GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

NIP 912-11-01-093

REGON 931934986

Tel.71-318-01-77, fax: 71-318-01-24

e-mail: czernica@czernica.pl

2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej - ustawą Pzp), podstawa wyłączenia: art. 4 pkt. 8.

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi odśnieżania dróg, polegające na usuwaniu śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp. znajdujących się na terenach będących własnością Gminy zwanych dalej obiektami towarzyszącymi) oraz usługi likwidacji i zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej występującej na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu, przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Wielkość przedmiotu zamówienia: do 650 godzin świadczenia usługi

3.2.  Przedmiotem zamówienia objęte są drogi, określone poniżej:

3.2.1           drogi gminne i obiekty towarzyszące wymienione w Załączniku nr 3 do umowy

3.2.2.         pozostałe drogi i obiekty towarzyszące nie wymienione w Załączniku nr 3 do umowy

3.3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w pkt 3.1. i pkt. 3.2.1. bez wezwania ze strony Zamawiającego, tzw. usługa jednostkowa. Termin wykonania usługi wynosi do 12 godzin od wystąpienia zjawiska.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu określonego w pkt. 3.1. i pkt. 3.2.2. na każde telefoniczne wezwanie ze strony Zamawiającego (podyktowane aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego). Wezwanie będzie każdorazowo pisemnie (w tym fax, e-mail) potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, tzw. zlecenie jednostkowe. Termin wykonania zlecenia jednostkowego wynosi do 12 godzin i może zostać każdorazowo określony lub zmieniony w zależności od aktualnych potrzeb przez Zamawiającego w zleceniu jednostkowym.

3.5. Realizacja obowiązków określonych w pkt. 3.3. i 3.4. polegać będzie na każdorazowym, uzależnionym od warunków pogodowych (w przypadku pkt. 3.3. i 3.4.) oraz potrzeb Zamawiającego (w przypadku pkt 3.4.) wykonaniu, w danej miejscowości, usługi odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach (zgodnie z treścią Karty drogowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do projektu umowy).

3.6. Przedmiot zamówienia, określony w pkt. 3.1. i 3.2. polegać będzie na oczyszczaniu mechanicznym jezdni i poboczy oraz obiektów towarzyszących, w okresie zimowym, wg poniższych zasad:

1) mechaniczne oczyszczanie jezdni w technologii zimowej – polega na usuwaniu śniegu poprzez mechaniczne rozgarnięcie pokrywy śnieżnej; oczyszczenie stosuje się do całej szerokości jezdni oraz skrzyżowań; rejon skrzyżowań to 15 m wlotu drogi poprzecznej, nie objętej oczyszczaniem, licząc od krawędzi jezdni oczyszczonej,

2) zabezpieczenie jezdni przed śliskością zimową – polega na pokryciu nawierzchni jezdni, przed wystąpieniem zjawiska śliskości, środkami chemicznymi takimi jak sól wilgotna lub solanka

3) likwidowanie śliskości zimowej – polega na usuwaniu gołoledzi, lodowicy i zlodowacenia za pomocą topiących środków chemicznych, takich jak solanka, sól, mieszanka piasku i soli itp. lub na stosowaniu środków zwiększających szorstkość takich jak piasek, przy użyciu sprzętu specjalistycznego,

3.7.  Zamawiający informuje, iż technologię zimową stosuje się w dniach, w których występują warunki zimowe tj.:

a) temperatura poniżej +2° C,

b) opady śniegu,

c) zalegająca warstwa śniegu,

d) gołoledź lub lodowica.

3.8.  Wykonawca ma obowiązek, mając na uwadze codzienną, aktualną prognozę pogody oraz w zależności od warunków pogodowych, przystąpić odpowiednio wcześniej – tak, by zapewnić bezpieczeństwo ruchu - do:

a) zraszania jezdni solanką lub użycia soli wilgotnej, po upewnieniu się na podstawie prognozy pogody o mającej wystąpić śliskości lub oblodzeniu,

b) posypywania jezdni mieszanką piasku i soli, tuż przed opadami śniegu, których termin ustala na podstawie prognozy pogody, w celu zwalczania śliskości pośniegowej i niedopuszczenia do przymarzania śniegu do jezdni.

3.9.  Do obowiązków Wykonawcy należy także:

1) utrzymanie drożności wodościeków i kratek ściekowych kanalizacji deszczowej w obszarze objętym odśnieżaniem, czynności te należy wykonywać skutecznie tj, do uzyskania odpływu wody pośniegowej i opadowej,

2) doczyszczenie ręczne przejść dla pieszych i skrzyżowań ulic po oczyszczaniu mechanicznym

3) odśnieżanie w przypadku gromadzenia się śniegu na jezdni oraz wywóz spryzmowanego na chodnikach i poboczach śniegu.

3.10.          Wykonawca przed upływem terminu zakończenia umowy zobowiązany jest dokonać oczyszczania pozimowego wszystkich jezdni objętych oczyszczaniem zimowym wg stawki jak za oczyszczanie zimowe.

3.11.          Oczyszczanie pozimowe polega na usunięciu piasku stosowanego w akcji zimowej i innych bieżących zanieczyszczeń oraz oczyszczaniu krat ściekowych i wodościeków.

3.12.          Oczyszczanie pozimowe powinno być wykonane po zakończeniu sezonu zimowego (w sporadycznym przypadku, gdy wymaga tego interes społeczny również w trakcie sezonu) nie później jednak niż do 30 kwietnia 2016 r. - ostateczny termin wykonania robót zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

3.13.          Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednią bazą sprzętową, pozwalającą utrzymać drogi objęte usługą w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ruchu. Wykonawca będzie wykonywał usługę przy użyciu własnego sprzętu, pracowników oraz własnych materiałów (np. soli, piasku) niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby: ul. Brzozowa w miejscowości Chrząstawa Wielka była odśnieżana pojazdem lekkim o masie całkowitej do 12 ton; ul. Międzywałowa w Jeszkowicach była odśnieżana pojazdem o masie do 15 ton.  

3.14.          Czas na usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości w wykonaniu usługi jednostkowej i zlecenia jednostkowego (nienależytego wykonania usługi jednostkowej i zlecenia jednostkowego) wyniesie max. do 2 godzin od jej zgłoszenia chyba, że z przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w terminie będzie niemożliwe. Wówczas Zamawiający i Wykonawca ustalą ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania techniczne, termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości.

3.15. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą odbywać się zgodnie z przepisami BHP, p.poż, sanitarnymi, ochrony środowiska.

3.16. Zmniejszenie wielkości przedmiotu zamówienia nie upoważnia Wykonawcy do żądania zrealizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za niezrealizowaną część zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2016r.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykonanie (wykonywanie) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. usług polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach publicznych (gminnych/powiatowych/wojewódzkich).

Na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca powinien załączyć do oferty Wykaz usług (załącznik nr 2) oraz referencje, określające czy usługi te zostały wykonane (są wykonywane) w sposób należyty.

 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w Wykazie, były wykonywane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania referencji.

 

6. Opis sposobu obliczania ceny 

1) Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny oferty w sposób określony w formularzu ofertowym.

2) Kwota podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

3) Cenę oferty należy podać w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między nim a Wykonawcą w walutach obcych. Ostateczna cena ofertowa podana przez Wykonawcę ma być ceną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 lipca o cenach (Dz. U. z 2001r Nr 97, poz. 1050 ze zm) przedstawioną w setnych częściach złotego – a zatem musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

4) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezbędne do jego wykonania.

5) Cenę ofertową jest cena jednostkowa za 1 h realizacji usługi 

6) Wycena powinna być sporządzona z zachowaniem należytej staranności i obejmować wszystkie prace występujące przy realizacji zamówienia. 

7) Zamawiający nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek rabatów i upustów po obliczeniu ceny ofertowej brutto.  

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Na ofertę składa się:

- Formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego

- Wykaz usług – wg załącznika nr 2 oraz referencje

 

Ofertę składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania. Ofertę sporządza się w języku polskim.

Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli  do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy opisać  nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem: „OFERTA – utrzymanie zimowe dróg.  Nie otwierać przed 09.11.2015r. godzina 9:15”

 

W przypadku przesłania oferty pocztą kurierską należy zaznaczyć na kopercie: „OFERTA – NIE OTWIERAĆ!”. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica (Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, parter)

Termin składania ofert: do dnia 09.11.2015r. do godziny 9:00 - liczy się data i godzina doręczenia przesyłki Zamawiającemu. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2015r. o godz. 9:15 w Urzędzie Gminy w Czernicy ul. Kolejowa 3 (Sala konferencyjna nr 19).

 

9.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:   Cena - 100 %

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spelniających warunki udziału, o których mowa w punkcie 5 oraz złożą wymagane dokumenty.

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: cena Pc = (C min : C) x 100

gdzie: Pc - liczba punktów za cenę podaną w ofercie

          C min - najniższa z cen w podanych ofertach

          C – cena podana w badanej ofercie

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów. 

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

3) Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.

11. Załączniki

1) „Formularz ofertowy” – do wypełnienia przez Wykonawców;

2) Wykaz usług;

2) Projekt umowy;

 

 

 
Zalaczniki:
formularz-ofertowy-wykaz-uslug.doc
wzor-umowy.doc
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności