Zapytania ofertowe 2015

Archiwum zapytań ofertowych

data publikacji:  22-10-2015 | 13:49
data ostatniej modyfikacji:  22-10-2015 | 13:49
data wytworzenia dokumentu:  22-10-2015
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
  Wyniki postępowania
Remont toalety damskiej, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, w budynku Urzędu Gminy w Czernicy 22.10.2015

Czernica, dnia 22.10.2015r.

GKiI.271.1.148.2015.KM

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E  

pn. Remont toalety damskiej, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,

w budynku Urzędu Gminy w Czernicy

 

1. Zamawiający - GMINA CZERNICA (ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica)

strona internetowa: www.czernica.pl

e-mail: czernica@czernica.pl

Tel. 71/318 01 77, fax: 71/318 01 24

 

2. Tryb zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), podstawa wyłączenia: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

 

3. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie toalety damskiej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, znajdującej się na parterze w budynku Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3 w Czernicy.

Zakres prac:

1) wykonanie projektu wnętrza wraz z kosztorysem i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji;

2) demontaż wszystkich urządzeń i instalacji;

3) demontaż ścianek działowych i sufitu podwieszanego;

4) demontaż okładzin ściennych i podłogowych;

5) wymiana drzwi z poszerzeniem otworu drzwiowego;

6) wykonanie nowych instalacji wod-kan, elektrycznych i wentylacji (zgodnie z projektem);

7) wykonanie sufitu podwieszanego;

8) wykonanie okładzin ściennych i podłogowych;

9) montaż urządzeń i elementów oświetlenia;

10) utylizacja odpadów.

 

Wskazane jest zapoznanie się z obiektem w celu weryfikacji zakresu robót, ewentualnie wykonania pomiarów i przedmiarów przed złożeniem oferty (osoby odpowiedzialna za niniejsze zapytanie z ramienia Zamawiającego – Lilianna Śliwowska, tel. 71 381 39 41, Roman Litwicki, tel. 71 381 39 31).

Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów fabrycznie nowych.

Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi – od dnia wykonania przedmiotu zamówienia.

 

4. Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2015r.

 

5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, zrealizowanych w obiektach użyteczności publicznej.

Na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca powinien załączyć do oferty referencje, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

6. Dokumenty składające się na ofertę: Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) oraz referencje, o których mowa w punkcie 5.

 

7. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (tel. 71 318 01 24) lub drogą elektroniczną (czernica@czernica.pl).

Wyjaśnienia i modyfikacje Zapytania ofertowego: Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje zapytanie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 

8. Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

9. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę należy złożyć: elektronicznie (e-mail: czernica@czernica.pl) lub pisemnie (Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, Kancelaria ogólna) lub faksem nr 71 318 01 24, w terminie do dnia 29.10.2015r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert nie ma charakteru jawnego.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

 

10. Opis sposobu obliczania ceny. 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową netto, należny podatek VAT i cenę brutto w PLN za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o  wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w zakresie umożliwiającym użytkowanie pomieszczenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23 %, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i jego użytkowania (zgodnie z Prawem budowlanym), wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

 

11.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spelniających warunki udziału, o których mowa w punckie 5 oraz złożą wymagane dokumenty.

 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:   Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

                                                  C min

                            cena   Pc = --------------- x 100 x 100%

                                                      C

gdzie: Pc - liczba punktów za cenę podaną w ofercie

          C min - najniższa z cen w podanych ofertach

          C – cena podana w badanej ofercie

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów. 

 

12. Załączniki do zapytania:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – do wypełnienia przez wykonawców

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zalaczniki:
formularz-ofertowy.doc
wzor-umowy.doc
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności