Zapytania ofertowe 2015

Archiwum zapytań ofertowych

data publikacji:  24-07-2015 | 08:09
data ostatniej modyfikacji:  24-07-2015 | 08:11
data wytworzenia dokumentu:  24-07-2015
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
  Wyniki postępowania
Remont instalacji elektrycznej budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy – etap I wraz z wymianą opraw oświetleniowych na typu LED 24.07.2015

Czernica, dnia 24.07.2015r.

GKiI.271.1.102.2015.KM

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E  

pn. Remont instalacji elektrycznej  budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy – etap I wraz z wymianą opraw oświetleniowych na typu LED 

 

1. Zamawiający

GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica (powiat: wrocławski, województwo: dolnośląskie)

NIP 912-11-01-093

REGON 931934986

Strona internetowa: www.czernica.pl

e-mail: czernica@czernica.pl

Tel. 71/318 01 77, fax: 71/318 01 24

 

2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej - ustawą Pzp), podstawa wyłączenia: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

 

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca remoncie instalacji elektrycznej budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy – etap I wraz z wymianą opraw oświetleniowych na typu LED.

Zakres robót:

- dla robót elektrycznych - wg wytycznych dla zakresu I etapu, do samodzielnego   przedmiarowania,

- dla robót ogólnobudowlanych –  przygotowanie podłoża i malowanie farbami olejnymi i emulsyjnymi (odtworzenie istniejących powłok) pomieszczenia pracowni komputerowej i korytarzy jako roboty towarzyszące robotom elektrycznym na parterze, I i II piętrze budynku, do samodzielnego przedmiarowania.

 

1. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłami LED w miejsce opraw istniejących (w ramach obecnie pracującej instalacji oświetleniowej).

2. Montaż nowych tablic bezpiecznikowych: RG (parter), TE1L i TE1P (I piętro) oraz TE2L i TE2P (II piętro) w miejsce tablic istniejących, z podpięciem do nich istniejących obwodów.

3. Wykonanie nowych wewnętrznych linii zasilających z rozdzielnicy RG do tablic TE1L, TE1P, TE2L i TE2P.

4. Remont instalacji elektrycznych pracowni komputerowej na II piętrze – wykonanie nowych instalacji: oświetleniowej, gniazd wtyczkowych ogólnego użytku (pod tynkiem), gniazd zasilających urządzenia komputerowe 230V i gniazdek internetowych LAN (w korytkach i w słupkach biurowych) wraz z zasilaniem i tablicą TK.

5. Naprawa uszkodzonych uziomów instalacji piorunochronnej budynku plus pomiary.

 

Podstawa prawna prowadzenia robót: decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego nr 99/2010 z dnia 13.01.2010r.

 

Do dnia przekazania placu budowy wykonawca winien dostarczyć zlecającemu dokumenty osoby kierującej budową wraz ze stosownym oświadczeniem w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót w PINB.

Wskazane jest zapoznanie się z obiektem w celu weryfikacji zakresu robót, ewentualnie wykonania przedmiarów przed złożeniem oferty.

Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy określono w opisie przedmiotu zamówienia. Odstępstwa od w/w zasady należy każdorazowo uzgadniać z inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym.

Wszelkie odstępstwa w stosunku do warunków przyjętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy uzgadniać, w zależności od skali odstępstwa,  z inspektorem nadzoru inwestorskiego, projektantem i Zamawiającym.

Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo na placu budowy i wokół niego ze względu na możliwość przebywania na terenie szkoły innych osób, w tym dzieci.

Zamawiający wymaga ustanowienia przez Wykonawcę kierownika budowy, posiadającego odpowiednie uprawnienia i przynależącego do właściwej izby zawodowej.

Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi – od dnia wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Jeżeli zapytanie ofertowe wskazywałoby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, dopuszcza użycie „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie  parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. 

 

4. Termin wykonania

Termin wykonania zamówienia: 26.08.2015r.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1.  Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej)  w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji elektrycznych w budynkach o wartości min. 70 000 zł brutto (każda z robót).

5.2 Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania budową w specjalności instalacje elektryczne.

Stosownie do art. 12a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późn. zm., zwana dalej - ustawa Prawo budowlane) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie 6.

 

6.  Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą złożyć w ofercie wykonawcy 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie 5, należy przedłożyć:

a)     wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania; należy dołączyć referencje, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załącznik nr 2);

b)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia a odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik nr 3);


Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.


Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.

Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.

 

7. Dokumenty składające się na ofertę

1)       Formularz ofertowy – Załącznika nr 1

2)       Dokumenty określone w punkcie 6

3)       Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.


8. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów;

W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (tel. 71 318 01 24) lub drogą elektroniczną (czernica@czernica.pl).

Wyjaśnienia i modyfikacje Zapytania ofertowego:

1) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje zapytanie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 

9. Termin związania ofertą

Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

10. Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

10.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2. Oferta powinna składać się z Formularza ofertowego (Załącznik nr 1)

10.3. Ofertę należy złożyć: elektronicznie (e-mail: czernica@czernica.pl) lub pisemnie (Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, Kancelaria ogólna) lub faksem nr 71 318 01 24, w terminie do dnia 30.07.2015r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert nie ma charakteru jawnego.

10.4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

 

11. Opis sposobu obliczania ceny 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową netto, należny podatek VAT i cenę brutto w PLN za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o  wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.


W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23 %, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i jego użytkowania (zgodnie z Prawem budowlanym), wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

 

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również przyszłego placu budowy.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

 

12.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spelniających warunki udziału, o których mowa w punckie 5 oraz zlożą wymagane dokumenty, o których mowa w punkcie 6.

 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:   Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

                                                  C min

                            cena   Pc = --------------- x 100

                                                      C

gdzie: Pc - liczba punktów za cenę podaną w ofercie

          C min - najniższa z cen w podanych ofertach

          C – cena podana w badanej ofercie

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów. 

 

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

3) Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.

 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający zażąda od wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: BS Oława Oddział Jelcz –Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, w przypadku braku roszczeń ze strony zamawiającego.

 

15. Załączniki do zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – do wypełnienia przez wykonawców;

Załącznik nr 2 - Wykaz robót budowlanych - do wypełnienia przez wykonawców;

Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - do wypełnienia przez wykonawców;

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Dokumentacja

 

 
Zalaczniki:
zalaczniki-do-zapytania.doc
projekt-oswietlenia-led.pdf
wytyczne-wykonania-remontu-instalacjielektrycznych-parteru.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności