Zapytania ofertowe 2015

Archiwum zapytań ofertowych

data publikacji:  25-03-2015 | 15:34
data ostatniej modyfikacji:  27-03-2015 | 08:13
data wytworzenia dokumentu:  25-03-2015
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
  Wyniki postępowania
Wykonanie płyty boiska trawiastego w Chrząstawie Wielkiej 25.03.2015

Czernica, dnia 25.03.2015r.

NR SPRAWY: GKiI.271.1.38.2015.KM

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E  

pn. Wykonanie płyty boiska trawiastego w Chrząstawie Wielkiej

 

 

1. Zamawiający

GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica (powiat: wrocławski, województwo: dolnośląskie)

NIP 912-11-01-093

REGON 931934986

Strona internetowa: www.czernica.pl

e-mail: czernica@czernica.pl

Tel. 71/318 01 77, fax: 71/318 01 24

 

2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej - ustawą Pzp), podstawa wyłączenia: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

 

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu płyty boiska trawiastego w Chrząstawie Wielkiej, wg załączonego przedmiaru robót, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Lokalizacja: dz. 230/2 i 234, Chrząstawa Wielka (róg ul. Sportowej / Młyńskiej).

Do obowiązków Wykonawcy należy także pozyskanie i przywóz humusu.

Podstawa prawna prowadzenia robót - zgłoszenie robót Staroście Powiatu Wrocławskiego.

3.2. Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy określono w przedmiarze. Odstępstwa od w/w zasady należy każdorazowo uzgadniać z przedstawicielem zamawiającego.

3.3.  Wskazane  jest zapoznanie się z obiektem w celu weryfikacji przedmiaru przed złożeniem oferty.

3.4. W ramach czynności odbiorowych wykonawca winien przedstawić dokumentację powykonawczą: operat zawierający inwentaryzację geodezyjną, kopie dokumentów potwierdzających pochodzenie i dopuszczenie do stosowania wbudowanych materiałów.

3.5. Roboty zamienne i dodatkowe można wykonywać jedynie na podstawie sporządzonego protokołu konieczności,  zatwierdzonego przez zamawiającego.

3.6. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, nadzoru nad bhp, ustalania i utrzymywania porządku, odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań.

Do dnia przekazania placu budowy wykonawca winien dostarczyć zamawiającemu dokumenty osoby kierującej budową wraz ze stosownym oświadczeniem w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót w PINB.

3.7. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi – od dnia wykonania przedmiotu zamówienia.

3.8. Jeżeli zapytanie ofertowe, przedmiar wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza użycie „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie  parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. 

 

4. Termin wykonania

Termin wykonania zamówienia: 31.05.2015r.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej)  w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegających na wykonaniu robót ziemnych nawierzchni trawiastych o pow. min. 3000 m2 (każda z robót)

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 6.

 

6.  Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą złożyć w ofercie wykonawcy 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 5, należy przedłożyć:

a)       wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania; należy dołączyć referencje, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);

 

Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.

Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.

 

7. Dokumenty składające się na ofertę

1)       Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 1 do zapytania

2)       Dokumenty określone w pkt. 6

3)       Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

 

8. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (tel. 71 318 01 24) lub drogą elektroniczną (czernica@czernica.pl).

Wyjaśnienia i modyfikacje Zapytania ofertowego:

1) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje zapytanie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 

9. Termin związania ofertą

Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

10. Opis sposobu przygotowania oferty

10.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2. Ofertę składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania. Ofertę sporządza się w języku polskim.

10.3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli  do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

10.4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.

10.5. Zamknięta  koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem: „OFERTA – wykonanie boiska trawiastego w Chrząstawie Wielkiej. Nie otwierać przed 03.04.2015r. godzina 9:30”

 

W przypadku przesłania oferty pocztą kurierską należy zaznaczyć na kopercie: „OFERTA – NIE OTWIERAĆ!”. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica (Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, parter)

Termin składania ofert: do dnia 03.04.2015r. do godziny 9:00 - liczy się data i godzina doręczenia przesyłki Zamawiającemu. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2015r. o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy w Czernicy ul. Kolejowa 3 (Sala konferencyjna nr 19).

 

12. Opis sposobu obliczania ceny 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową netto, należny podatek VAT i cenę brutto w PLN za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o  wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23 %, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i jego użytkowania (zgodnie z Prawem budowlanym), wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

 

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również przyszłego placu budowy.

 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

 

13.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spelniających warunki udziału, o których mowa w pkt. 5 oraz zlożą wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 6.

 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:   Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

                                                  C min

                            cena   Pc = --------------- x 100

                                                      C

gdzie: Pc - liczba punktów za cenę podaną w ofercie

          C min - najniższa z cen w podanych ofertach

          C – cena podana w badanej ofercie

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów. 

 

 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

3) Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający zażąda od wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: BS Oława Oddział Jelcz –Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, w przypadku braku roszczeń ze strony zamawiającego.

 

16. Załączniki do zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – do wypełnienia przez wykonawców;

Załącznik nr 2 - Wykaz robót budowlanych - do wypełnienia przez wykonawców;

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Przedmiar

 

 
Zalaczniki:
formularze-do-wypelnienia-wzor-umowy.doc
przedmiar-robot-boisko.pdf
lokalizacja-boiska-mapa.png
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności