Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy

Jednostki Organizacyjne Gminy

autor dokumentu: Stefan Debski

adres korespondencyjny:  ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 Czernica
telefon: 71 318 01 29       e-mail: bibliotekaczernica@o2.pl

Pracownicy: Małgorzata Ligarska - dyrektor, Barbara Rudyk, Dorota Telega-Łosek,Tomasz Karendał
godziny pracy:

poniedziałek:     9 - 19
wtorek:              9 - 19
środa:                8 - 16
czwartek:           9 - 19
piątek:                9 - 19
sobota:               9 - 14
niedziela:        nieczynne


 

REGULAMIN OGÓLNY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERNICY

§ 1

Prawo do bezpłatnego korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej mają wszyscy mieszkańcy Gminy Czernica oraz uczniowie uczący się w szkołach na terenie gminy.
Osoby nie posiadające stałego meldunku na terenie Gminy Czernica mogą wypożyczać książki po wpłaceniu kaucji w wysokości 30zł (lub innej ustalonej przez pracownika GBP, w przypadku mniejszej wartości książki).
Rejestracji Czytelników dokonuje się każdego roku, począwszy od stycznia.
Czytelnik zobowiązany jest informować pracownika GBP o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły
DOROŚLI:
Czytelnik pełnoletni powinien przy zapisie:
Zapoznać się z niniejszym regulaminem
Okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania
Złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu Biblioteki

DZIECI I MŁODZIEŻ:
Czytelnikiem GBP w Czernicy może zostać dziecko w wieku od lat 3.
Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni, przedkładając do wglądu dowód osobisty.
Najmłodsi korzystają ze zbiorów bibliotecznych pod nadzorem rodziców/opiekunów lub pracownika GBP.


§ 2

Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych.


§ 3

W wypożyczalni z wolnym dostępem do półek należy torbę i wierzchnie okrycie pozostawić w szatni lub w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
Korzystanie z księgozbioru podręcznego określa odrębny regulamin.
Wypożyczać można jednocześnie 5 książek.
Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 21 dni. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Przedłużenie terminu zwrotu książki następuje po zgłoszeniu takiej chęci przez czytelnika.
Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza, któremu zwraca wypożyczone książki.
Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 4, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych czytelników.
Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczonych książek do 2 egzemplarzy.
Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty przesyłki.
Za nieterminowy zwrot książek Biblioteka może nakładać kary pieniężne, zgodnie z obowiązującym w danym roku cennikiem.


§ 4

Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
Czytelnik zamawiający tą drogą książki, ponosi koszty przesyłki pocztowej.


§ 5

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

§ 6

Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada finansowo czytelnik. Wysokość zobowiązania finansowego ustala kierownik GBP, ale jego wysokość nie może przekroczyć aktualnej wartości rynkowej książki.
Czytelnik może wyjątkowo, za zgodą kierownika Wypożyczalni, dostarczyć inną książkę o podobnej wartości tematycznej i materialnej.

§ 7

Jeśli czytelnik odmawia zwrotu książek, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa. Wszystkie koszty wezwań monitów ponosi Czytelnik.

§ 8

Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem od ogólnie przyjętych norm. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

§ 9

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi wniosków, która znajduje się u dyżurnego bibliotekarza.

§10

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stale pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Biblioteki. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora Gminnej Biblioteki Publicznej.

§ 11

Od 06.03.2006 r. w Bibliotece działa czytelnia internetowa "Ikonka". Korzystanie z Internetu jest bezpłatne, a zasady ustala odrębny regulamin.

§ 12

Integralną częścią Regulaminu Ogólnego GBP w Czernicy jest Regulamin Korzystania z Księgozbioru Podręcznego oraz Regulamin Czytelni Internetowej.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2008r.

 

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY


§1

Każdy czytelnik GBP w Czernicy ma prawo do skorzystania z księgozbioru podręcznego, dostępnego w siedzibie biblioteki, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem Korzystania z Księgozbioru Podręcznego.
Korzystanie z księgozbioru odbywa się jedynie w siedzibie GBP, w godzinach otwarcia biblioteki, pod nadzorem pracownika GBP.

§2

Osoba korzystająca z księgozbioru podręcznego wpisuje się do książki odwiedzin w czytelni.
W czytelni można korzystać z czasopism, księgozbioru podręcznego, a także innych zbiorów i książek.
Z księgozbioru podręcznego i innych materiałów dostępnych na miejscu Czytelnik korzysta samodzielnie lub przy pomocy bibliotekarza.
Po zakończeniu pracy w czytelni książkę lub inne materiały należy oddać bibliotekarzowi, a czasopismo odłożyć na jego poprzednie miejsce.

§3

Osoba korzystająca z księgozbioru podręcznego zobowiązana jest do poszanowania książek i materiałów.
Czytelnik zobowiązany jest do informowania pracownika GBP o wszelkich uszkodzeniach udostępnionych materiałów i książek.
Wynoszenie księgozbioru podręcznego poza siedzibę biblioteki jest zabronione.
Książki z księgozbioru podręcznego, w uzasadnionych wypadkach, bibliotekarz może wypożyczyć Czytelnikowi do domu na czas zamknięcia GBP (z wyłączeniem encyklopedii i księgozbioru unikatowego lub cennego). Zwrot wypożyczonego księgozbioru następuje w następnym dniu roboczym biblioteki, w ciągu 30 minut od momentu otwarcia Biblioteki. Decyzję o ew. wypożyczeniu podejmuje pracownik GBP.
W czytelni obowiązuje cisza i zakaz konsumpcji. W przypadku naruszenia zasad korzystania z czytelni, pracownik GBP ma prawo upomnieć lub wyprosić czytelnika z siedziby biblioteki.
Korzystanie ze zbiorów księgozbioru podręcznego jest bezpłatne.Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2007r.

IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności