ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2015

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 86 17.07.2015
w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Czernica na rok 2015   więcej »»»
Zarządzenie nr 85 10.07.2015
w sprawie powołania p4łnomocnika ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) w ramach RPO WD 2014-2020   więcej »»»
Zarządzenie nr 84 06.07.2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego w Ratowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 83 03.07.2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy małej   więcej »»»
Zarządzenie nr 82 06.07.2015
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 81 06.07.2015
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 80 01.07.2015
w sprawie skorzystania przez Gminę Czernica z prawa pierwokupu nieruchomości   więcej »»»
Zarządzenie nr 79 07.07.2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015   więcej »»»
Zarządzenie nr 78 26.06.2015
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ogłoszonego z dniem 3 czerwca 2015 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Czernica nr 0050.69.2015   więcej »»»
Zarządzenie nr 77 18.06.2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Docieplenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach (drugi przetarg)   więcej »»»
Zarządzenie nr 76 22.06.2015
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 75 17.06.2015
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2014 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 74 16.06.2015
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn.: "Budowa węzła kanalizacyjnego gminy Czernica pełniącego funkcję przerzutu ścieków do Wrocławia"   więcej »»»
Zarządzenie nr 73 16.06.2015
w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn.: "Budowa węzła kanalizacyjnego gminy Czernica pełniącego funkcję przerzutu ścieków do Wrocławia"   więcej »»»
Zarządzenie nr 72 16.06.2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 71 11.06.2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego ul. Wrocławskiej w Nadolicach Małych, gmina Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 70 17.06.2015
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 69 03.06.2015
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.   więcej »»»
Zarządzenie nr 68 11.06.2015
w sprawie przekazania boiska Publicznemu Gimnazjum nr 1 w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 67 17.06.2015
w sprawie przeznaczenie do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności