ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2015

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 106 08.09.2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2015 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 105 03.09.2015
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów gminy   więcej »»»
Zarządzenie nr 104 24.08.2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015   więcej »»»
Zarządzenie nr 103 18.08.2015
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016   więcej »»»
Zarządzenie nr 102 31.08.2015
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gmina za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 101 14.08.2015
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Czernica referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 100 12.08.2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015   więcej »»»
Zarządzenie nr 99 10.08.2015
w sprawie powołania komisji przetargowej dot. oferty na zadanie Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - podniesienie terenu   więcej »»»
Zarządzenie nr 98 06.08.2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dot. zadania Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Czernica i Wrocławia   więcej »»»
Zarządzenie nr 97 05.08.2015
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej   więcej »»»
Zarządzenie nr 96 04.08.2015
w sprawie ustanowienia operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 95 04.08.2015
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds informatyki w związku z referendum w dniu 6 września 2015 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 94 05.08.2015
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów   więcej »»»
Zarządzenie nr 93 04.08.2015
w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach rachunkowości w UG Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 92 18.08.2015
w sprawie umorzenia należności czynszowych   więcej »»»
Zarządzenie nr 91 30.07.2015
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.120.2014 z dnia 25 listopada 2014 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 90 29.07.2015
w sprawie ustalenia Regulaminu służby przygotowawczej pracowników UG Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 89 21.07.2015
w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. szacowania szkód powstałych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Czernica wskutek burz i towarzyszącego im silnego wiatru w lipcu 2015 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 88 11.09.2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015   więcej »»»
Zarządzenie nr 87 15.07.2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont instalacji elektrycznej i pomieszczeń i parteru, I i II piętra budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności