INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  19-06-2017 | 14:52
data ostatniej modyfikacji:  28-06-2017 | 18:49
data wytworzenia dokumentu:  19-06-2017
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Czernica dnia 26 czerwca 2017r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej  3
(pok. nr 19).

 

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

7. Przedstawienie uchwały komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium z uzasadnieniem.

8. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinią dotyczącą uchwały komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2016 rok,

2/ absolutorium dla Wójta Gminy Czernica,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

4/ rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy,

5/ rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Czernica,

6/przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica,

7/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica,

8/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice,

9/ zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok,

10/zmiany uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica,

11/ nadania nazw ulic w miejscowości Chrząstawa Wielka,

12/ nadania nazw ulic w miejscowości Dobrzykowice,

13/ nadania nazwy ulicy „Lawendowa” w miejscowości Chrząstawa Mała,

14/ nadania nazwy ulicy „Cukierkowa” w miejscowości Jeszkowice.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad Rady.


Przewodniczący

Rady Gminy Czernica

                         
Leszek Kusiak

 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności