INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  13-11-2017 | 13:22
data ostatniej modyfikacji:  13-11-2017 | 13:22
data wytworzenia dokumentu:  13-11-2017
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Czernica dnia 22 listopada 2017r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

 

  Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres międzysesyjny.

6. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych wójtowi gminy przez osoby zobowiązane.

7. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przewodniczącemu rady gminy przez osoby zobowiązane.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1/ udzielenia przez Gminę Czernica dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 277 relacji Wrocław – Jelcz-Laskowice,

2/ przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Czernica, na lata 2017 – 2022,

3/ zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok,

4/ zmiany uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica,

5/ zmiany uchwały nr XXX/240/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 24 maja 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.:” Remont drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z chodnikiem od ronda BŁD do Kamieńca Wrocławskiego w km 9+915 – 10+950”,

6/ zmiany uchwały XXXII/268/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”,

7/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czernica,

8/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach,

9/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Ratowicach,

10/ stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich i Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Szkołę Podstawową im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej,

11/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski, Gmina Czernica,

12/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, Gmina Czernica,

13/ nadania nazwy ulicy „Jabłoniowa w miejscowości Nadolice Wielkie,

14/ nadania nazw ulic „Bażantowa” i „Lisia” w miejscowości Nadolice Wielkie,

15/ nadania nazwy ulicy „ Ziołowa” w miejscowości Nadolice Małe.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad Rady.

                                                                                  

 

Przewodniczący

Rady Gminy Czernica

                         
Leszek Kusiak


POBIERZ PROJEKTY UCHWAŁ

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności