INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  21-02-2018 | 15:43
data ostatniej modyfikacji:  21-02-2018 | 15:43
data wytworzenia dokumentu:  21-02-2018
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Czernica dnia 28 lutego 2018r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

Proponowany porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok;
2)    dopłaty do ceny taryfowej dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków;
3)    uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. na lata 2018-2021;
4)    nadania nazw ulic w miejscowości Krzyków;
5)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka – ul. Wesoła;
6)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka – ul. Przyjazna;
7)    udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP” w roku 2018;
8)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica w 2018 r.;
9)    ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernica;
10)    zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad Rady.
                                                                                 
 Przewodniczący
 Rady Gminy Czernica
                          
 Leszek Kusiak
 

SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności