INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  21-06-2018 | 16:08
data ostatniej modyfikacji:  21-06-2018 | 16:08
data wytworzenia dokumentu:  21-06-2018
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Czernica dnia 29 czerwca 2018r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

Proponowany porządek obrad:
1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
6.    Podziękowania dla dyrektorów szkół odchodzących ze stanowiska i wręczenie powołań nowym dyrektorom.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2017 rok;
2)    absolutorium dla Wójta Gminy Czernica;
3)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok;
4)    zmiany uchwały nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027;
5)    rozpatrzenia skargi Pani D. J. na działalność Wójta Gminy Czernica i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
6)    przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
7)    ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czernica;
8)    określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny;
9)    dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Czernica za pomocą innego instrumentu płatniczego;
10)    wskazania wstępnych lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 455 w miejscowościach Ratowice i Gajków;
11)    wskazania wstępnych lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych w miejscowościach: Dobrzykowice (1924D), Kamieniec Wrocławski (1926D), Jeszkowice (1925D) oraz Wojnowice (1928D).
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
10.    Wnioski i oświadczenia radnych.
11.    Sprawy różne.
12.    Zamknięcie obrad Rady.
 

Przewodniczacy Rady Gminy Czernica

Leszek Kusiak

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności