ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2014

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 71 06.08.2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za rok 2013   więcej »»»
Zarządzenie nr 70 18.07.2014
w sprawie przeznaczenie do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 69 16.07.2014
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.17.2013 z dnia 29 marca 2013 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 68 10.07.2014
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 66 02.07.2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Sukcesywna dostawa kruszywa   więcej »»»
Zarządzenie nr 63 02.07.2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa instalacji grzewczej i budowa instalacji gazowej w ramach termomodernizacji Przedszkola Publicznego w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 62 24.06.2014
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót wykonanych przy zadaniu "Modernizacja ul. Głównej w Gajkowie"   więcej »»»
Zarządzenie nr 61 13.06.2014
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę   więcej »»»
Zarządzenie nr 60 13.06.2014
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 59 02.07.2014
w sprawie ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi aktu prawa miejscowego - projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółów kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej   więcej »»»
Zarządzenie nr 58 10.06.2014
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 57 03.06.2014
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w realizacji zadań publicznych gminy Czernica w 2014 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 56 28.05.2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 55 04.06.2014
w sprawie zmiany zarządzenie ne 126/2007 z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 54 04.06.2014
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 53 22.05.2014
w sprawie zmiany zarządzenie nr 0050.44.2014 Wójta Gminy Czernica z dnia 5 maja 2014   więcej »»»
Zarządzenie nr 52 22.05.2014
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 51 15.05.2014
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Czernica nr 0050.38.2014 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 50 15.05.2014
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.47.2014 Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 49 15.05.2014
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - samodzielnego lokalu mieszkaniowego   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności