Sprzedaż nieruchomości 2014

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  22-09-2014 | 14:00
data ostatniej modyfikacji:  10-02-2015 | 14:07
data wytworzenia dokumentu:  22-09-2014
autor dokumentu: S.Ragiel
   
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice dz. 354/155 - pod budownictwo jednorodzinne 22.09.2014

Czernica, dnia  19.09.2014 r.

GKiI.6840.1.17.1.2014.SR

      

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowyej niezabudowanej  w  obrębie Dobrzykowice

  

Dla n/w nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej  Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW  WR1O/00020340/5 

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 354/155 o pow.   1327 m2  - obręb Dobrzykowice

Cena wywoławcza:  69 760 zł netto   (wadium: 7 000 zł)

Nieruchomość położona jest w północnej części wsi Dobrzykowice w dużym kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN17 - z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka 354/155 usytuowana jest w północnej części w/w kompleksu, przy zbiegu ul. Agatowej i Jaspisowej w odległości ok. 2km od centrum wsi. Ulica Agatowa  i pozostałe drogi dojazdowe do centrum wsi mają nawierzchnie utwardzoną tłuczniem. Cały kompleks położony jest w terenie płaskim. Opisywana działka nie jest ogrodzona i posiada korzystny kształt  zbliżony do prostokąta. Sąsiednie działki przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną (część działek jest już zabudowanych). Warunki środowiskowe umiarkowanie korzystne. Od strony północnej grunty użytkowane rolniczo.  Istnieje możliwość wykonania przyłącza do sieci wodociągowej oraz elektro-energetycznej i gazowej
(w projekcie także kanalizacyjnej )

 

Przetarg odbędzie się dnia 29 października 2014 r. o godz. 12:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica  ( sala sesyjna  - nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

-         dowodu wpłaty wadium

-         dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

-         aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia  23 października  2014r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra  zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz  Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi  700 złotych

 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

-         podatek VAT – 23 %

-         koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 800,00 zł 

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, 

ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26  lub osobiście ( pokój nr 11)

 

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności