Sprzedaż nieruchomości 2014

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  22-09-2014 | 13:58
data ostatniej modyfikacji:  10-02-2015 | 14:14
data wytworzenia dokumentu:  22-09-2014
autor dokumentu: S.Ragiel
   
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice dz. 354/144 - pod budownictwo jednorodzinne 22.09.2014

Czernica, dnia  19.09.2014 r.

GKiI.6840.1.16.1.2014.SR

      

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej  w  obrębie Dobrzykowice

  

Dla n/w nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej  Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW  WR1O/00020340/5 

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 354/144 o pow.   999 m2 – obręb Dobrzykowice

Cena wywoławcza:   45 467 zł netto   (wadium 5 000 zł)

Nieruchomość położona jest w północnej części wsi Dobrzykowice w dużym kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN17 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka 354/144 usytuowana jest w północnej części w/w kompleksu, przy ul.Agatowej w odległości ok. 2km od centrum wsi. Ulica Agatowa  i pozostałe drogi dojazdowe do centrum wsi mają nawierzchnie utwardzona tłuczniem. Cały kompleks położony jest w terenie płaskim. Opisywana działka nie jest ogrodzona i posiada niekorzystny trójkątny kształt (wierzchołkiem przylegający do drogi). Sąsiednia nieruchomość przeznaczona jest pod zieleń urządzoną i  izolacyjną. Warunki środowiskowe umiarkowanie korzystne. Istnieje możliwość wykonania przyłącza do sieci wodociągowej oraz elektro-energetycznej i gazowej (w projekcie także kanalizacyjnej )

 

Przetarg odbędzie się dnia  29 października 2014 r. o godz. 11:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica  ( sala sesyjna  - nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

-         dowodu wpłaty wadium

-         dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

-         aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia  23 października  2014r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra  zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz  Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi  460 złotych

 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

-         podatek VAT – 23 %

-         koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 800,00 zł 

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, 

ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26  lub osobiście ( pokój nr 11)

 

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności