Sprzedaż nieruchomości 2014

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  22-09-2014 | 13:56
data ostatniej modyfikacji:  10-02-2015 | 14:08
data wytworzenia dokumentu:  22-09-2014
autor dokumentu: S.Ragiel
   
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 97,11 m2 położonego w budynku wielorodzinnym w Kamieńcu Wrocławskim przy ulicy Polnej 50 (Pałacyk) 22.09.2014

                                                                                                                             Czernica, dnia  19.09. 2014r.

GKiI.6840.1.15.1.2014.SR

 

WÓJT GMINY CZERNICA

55-003 Czernica ul. Kolejowa 3

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1
o powierzchni użytkowej 97,11 m2 położonego w budynku wielorodzinnym w Kamieńcu Wrocławskim
przy ulicy Polnej 50

 

Dla w/w lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę: KW WR1O/53071/8   (lokal wyodrębniono  z KW 27810)

 

Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni  97,11 m2
(dwa  pokoje, kuchnia i łazienka) położony na parterze (I kondygnacja) budynku przy ul.Polnej 50
w Kamieńcu Wrocławskim wraz pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o powierzchni 4,83 m2 oraz współwłasność części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali za kwotę 81 040   w tym współwłasność działki gruntu pod budynkiem w udziale   2192/10000  - w wysokości 23 045  

 

Wszystkie instalacje w lokalu  (prąd, woda, kanalizacja) sa zniszczone  i nie nadają się do eksploatacji. Standard wykończenia wnętrz lokalu jest bardzo niski. Lokal wymaga kapitalnego remontu. Budynek przy ul. Polnej został wzniesiony prawdopodobnie na początku XX wieku w  technologii tradycyjnej, murowanej. Jest to budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony, położony w zabudowie wolnostojącej. Budynek posiada ściany murowane, stropy drewniane, dach z pokryciem dachówkowym. Budynek wykazuje wysoki stopień zużycia technicznego. Położenie budynku jest bardzo atrakcyjne. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy (2 przystanki do granic Wrocławia), zabytkowy park, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, przedszkole, apteka, sklepy spożywczy, restauracja, nowopowstałe osiedle mieszkaniowe. Działka 255/9 w MPZP położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

 

Przetarg odbędzie się  29 pażdziernika 2014 r. o godz. 10:00

w sali nr 19 Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3  

 

Cena wywoławcza wynosi:   81 040 zł  (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych)

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

-         dowodu wpłaty wadium

-         dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

-         aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

 

Wadium do przetargu wynosi: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych )

 

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00
bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 23 października 2014r. 

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra  zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz  Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

 

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 820 zł ( słownie: osiemset dwadzieścia złotych )

 

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest od opłaty podatku VAT. 

 

Do ceny zakupu nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji – 800,00 

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,  ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26 lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności