Sprzedaż nieruchomości 2014

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  21-07-2014 | 10:37
data ostatniej modyfikacji:  10-02-2015 | 14:11
data wytworzenia dokumentu:  21-07-2014
autor dokumentu: S.Ragiel
   
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie wsi Dobrzykowice (MNU-1) 21.07.2014

Czernica, dnia  18.07.2014r.

GKiI.6840.1.14.1.2014.SR

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

 

ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie wsi Dobrzykowice

 

Dla  nieruchomości  Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WR1O/00020340/5

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

 

Działka nr 311/14 o pow. 1814 m2 – cena wywoławcza wynosiła 122000zł netto  - zaliczka  12 000 zł

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w północnej części wsi przy zbiegu ulicy Szafirowej i ulicy Stawowej, asfaltowej drogi do wsi Kiełczówek. Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomości nie posiadają sieci infrastruktury technicznej( prąd, wodociąg, kanalizacja sanitarna) poprowadzone są wzdłuż ulicy Stawowej i najbliższej zabudowy około 60 m w linii drogi od wycenianej działki. Działka ma kształt trapezowy, zbliżony do prostokąta.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane znajdują się w kompleksie oznaczonym symbolem MNU-1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi na poddaszu i parterze budynku nie mogącego przekraczać 3 kondygnacji z zakazem podpiwniczenia obiektów.

 

Rokowania  odbędą się dnia 26 sierpnia  2014 r.  o godz. 10:00  w sali  nr 19 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

a)  wniesienie zaliczki

b)  złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w  rokowaniach

 

Zaliczkę w wysokości 12 000,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych) należy wnieść  przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy: 

BS Oława Oddział Jelcz Laskowice  31 9585 0007 0020 0200 2088 0001  z adnotacją ” rokowania - działka nr 311_14 Dobrzykowice”

Termin wniesienia zaliczki upływa dnia 21 sierpnia 2014r.  Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  „ Rokowania na sprzedaż działki  nr 311_14 Dobrzykowice w  terminie do dnia 22 sierpnia 2014 r. do godz.: 15:00  w pokoju  nr 1 ( Biuro Obsługi Klienta ) Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  - imię,  nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

  - datę sporządzenia zgłoszenia

  - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

  - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

  - dołączony dowód wpłaty zaliczki

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się jednakże możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży w/w nieruchomości na czas nie dłuższy niż 2 lata. Pierwsza rata w wysokości nie mniej niż 40 % ceny ustalonej w rokowaniach podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych podczas rokowań. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należność  rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca. 

 

Na sprzedaż w/w nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone i  rokowania w dniach:

20.05.2014, 08.04.2014, 30.12.2013, 14.11.2013, 25.06.2013, 18.04.2013  które zakończyły się wynikiem negatywnym .

Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Do ceny zakupu nieruchomości zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości 750 

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,  ul. Kolejowa 3,
tel: 71-381-39-26 lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności